1 Δεκεμβρίου 2014

Αράχωβα : Ελαιοπαραγωγοί σπεύσατε..το λιοτρίβι κλείνει οριστικά.
Εδώ και χρόνια υπήρχε το θέμα της μετακόμισης των ελαιοτριβείου Αράχωβας, εκτός κατοικημένης περιοχής γιατί δεν τηρούσε τις απαραίτητες προδιαγραφές και για άλλα πολλά ζητήματα.
Διάφορες δικαστικές αποφάσεις είχαν ανασταλεί με διαφόρους τρόπους μα η τελευταία απόφαση υπογεγραμμένη από την αντιπερειφεριάρχη , φαντάζει να είναι τελεσίδικη.
Το οριστικό  λουκέτο στο ελαιοτριβείο της Αράχωβας, έχει προγραμματιστεί για τις 19 Δεκεμβρίου, μεσούσης της ελαιοπαραγωγικής περιόδου. Το έγγραφο που έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ , δεν χωρά αμφισβήτηση. Βέβαια και σε αυτήν την απόφαση υπάρχει η δυνατότητα  να πραγματοποιηθεί ειδική διοικητική προσφυγή.
Ακολουθεί η συγκεκριμένη απόφαση , η οποία δημοσιεύτηκε από την  http://ilaliatisroumelis.blogspot.gr/


.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Σφράγιση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του ελαιοτριβείου στη θέση ‘καραϊσκάκης΄εντός

σχεδίου της ∆.Ε Αράχωβας ∆ήµου Αράχωβας – Αντίκυρας – ∆ιστόµου Π.Ε Βοιωτίας ιδιοκτησίας «Γ.Π.Β.Ε

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ‘Η ΑΝΑΛΗΨΗ’» ύστερα από την αρ. πρωτ. 21/2014 απόφασης του

Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

Η σφράγιση θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη στις 19-12-2014 µε την συνδροµή της Αστυνοµικής Αρχής

Αράχωβας. Ο Υπεύθυνος του ελαιοτριβείου θα πρέπει: 

1. Να προετοιµάσει τους χώρους για την διεξαγωγή των εργασιών αποµακρύνοντας χρήσιµα πράγµατα

(παραγόµενα προϊόντα, εξοπλισµό, κτλ).

2. Να ορίσει φύλακα για την ασφάλεια όλων των χώρων και ειδικά την µη παραβίαση των σφραγίδων

Κατά της απόφασης αυτής µπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννοµο

συµφέρον σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 227 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) σε προθεσµία 15

ηµερών από την δηµοσίευσή του ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της αφότου

έλαβε γνώση αυτής. Η προσφυγή ασκείται ενώπιων του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας σύµφωνα µε το αρθ. 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143

Α/2011).

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin