18 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση για 2 δημοτικά συμβούλια στο ΔΗΜΟ Δ.Α.Α. στις 22/12


Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 22-12-2014 και ώρα 7:00μμ


Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 22η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:Θέμα 1ο: Έγκριση προϋπολογισμού-Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ οικ. έτους 2015. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 2ο: Έγκριση προϋπολογισμού-Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ οικ. έτους 2015. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ}


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Γιαννέλος Ευστάθιος


Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. 22-12-2014 και ώρα 8:30μμ

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 22η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:Θέμα 1ο: Απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.}

Θέμα 2ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, γ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του Δήμου και των νομικών του προσώπων. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.}

Θέμα 3ο: Έγκριση της αριθμ. 43/2014 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ περί "Αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2014". {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ}

Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.207,50 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2014 (1ΟΗ ΕΝΤΟΛΗ). {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.}

Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.130,70 € του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (ΙΒ ΚΑΤΑΝΟΜΗ). {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.}

Θέμα 6ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 για απόδοση ποσών από κατασχετήρια βάσει δικαστικών αποφάσεων. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.}

Θέμα 7ο: Αποδοχή χρηματοδότηση ποσού 19.509,69 € του ΥΠΕΣ από έσοδα του αρ. 27 με σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.}

Θέμα 8ο: Αποδοχή χρηματοδότηση ποσού 153,25 € του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ με σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.}

Θέμα 9ο: Αποδοχή χρηματοδότηση ποσού 69.144,78 € του Υπ. Οικονομικών (ΠΔΕ) με σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2014 για οικονομική τακτοποίηση του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΣΤΡΙ". {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.}

Θέμα 10ο: Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στην εταιρεία ΟΑΣΕ ΑΑΕ. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 12ο: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ} Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin