9 Ιουνίου 2020

Έφτασε η ώρα της κάτω Αράχωβας???


ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ ΡΙΤΣΑ ΕΩΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑ


Α/Α : 281
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 66,67,68 του Ν.4270/14 όπως ισχύει.
β. της περιπτ. ε' της παρ. 1 του αρθ. 58 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθ. 203 του Ν.4555/2018
γ. των άρθρων 203, 205, 206 του Ν.4555/2018
δ. του Π.∆. 80/2016 Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες
2. Την απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί ψήφισης του Π/Υ του Οικ. Έτους υπ' αρίθµ 232/2019
η οποία επικυρώθηκε µε την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας
- Στερεάς Ελλάδας υπ' αρίθµ.36/2994-17/1/2020
3. Το υπ'αρίθµ 3627 /2020 τεκµηριωµένο αίτηµα του διατάκτη περι της αναγκαιότητας για
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ ΡΙΤΣΑ ΕΩΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
4. Το γεγονός ότι το ποσό της δέσµευσης µε την παρούσα πίστωση ειναι εντός εγκεκριµένου
ποσοστού διάθεσης
5. Την υπ'αρίθµ 303/2015 απόφαση ∆ηµάρχου περί τοποθέτησης προϊσταµένων
6. των λοιπών αποφάσεων και διατάξεων:
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ : ΚΑΠ ΕΠΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ - ΣΑΤΑ 2018
Αποφασίζει
την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης 73.264,30 Ευρώ
(Εβδοµήντα Τρείς Χιλιάδες ∆ιακόσια Εξήντα Τέσσερα Ευρώ και Τριάντα Λεπτά )
για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων
µε ΚΑΕ 30.7333.055 του οικονοµικού έτους 2020 για την
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ ΡΙΤΣΑ ΕΩΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι:
α. για την ανωτερω δαπάνη ύψους 73.264,30 €
Εβδοµήντα Τρείς Χιλιάδες ∆ιακόσια Εξήντα Τέσσερα
Ευρώ και Τριάντα Λεπτά
υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 30.7333.055 προϋπολ. 2020
και δεσµεύτηκε ισόποση πίστωση για την πληρωµή της.
β. υφισταται συνδροµή των προυποθέσεων της παρ.
1α του του άρθρου 4 του Π.∆. 80/16.
Καταχωρήθηκε µε α/α 1 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin