2 Οκτωβρίου 2020

Και 5ο άτομο ορίστηκε αντιδήμαρχος στον ΔΗΜΟ Δ.Α.Α.

Μεταξύ άλλων διαβάζουμε στην σχετική ανακοίνωση :


Φωτό από το τελευταίο Δ.Σ. στο ΣΤΕΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς σύμβουλους από την παράταξη με την οποία

εξελέγη ο Δήμαρχος, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας,

με θητεία από 1 Οκτωβρίου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021 εντός της

τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, σύμφωνα με

τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και την απορρέουσα σχετική

νομοθεσία, όπως παρακάτω:

1. κ. Αλεξανδράκο – Αλμπάνη Χαράλαμπο, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις

παρακάτω αρμοδιότητες:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Τμήμα Περιβάλλοντος & Καθαριότητας:

 Τις αρμοδιότητες του γραφείου Περιβάλλοντος

 Τις αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων

 Τις αρμοδιότητες διαχείρισης δημοτικών σφαγείων

 Τις αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου

 Τις αρμοδιότητες του γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης


2. κ. Πάστρα Ιωάννη, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, Ύδρευσης & Αποχέτευσης :

 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Βιολογικός

Καθαρισμός, καταμέτρηση υδρομετρητών κ.λ.π.)

3

3. κ. Παναγάκο Δημήτριο, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω

αρμοδιότητες :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, Κίνησης Οχημάτων, Ύδρευσης & Αποχέτευσης :

 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ηλεκτροφωτισμού, Ηλεκτρομηχανικών έργων και

Εξοικονόμησης Ενέργειας

 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Κίνησης και συντήρησης Οχημάτων


4. κ. Μπέλλο Αθανάσιο, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:


Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Φυτικής Παραγωγής

 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ζωικής Παραγωγής

 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αλιείας

 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών

Δραστηριοτήτων

 Και συγκεκριμένα:

 Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων (υπαίθριο εμπόριο,

εμποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές κ.λ.π.)

 Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων

 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Απασχόλησης


5. κα Τσίρη Δημητρούλα, και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :


Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού &

Αθλητισμού

 Τις Αρμοδιότητες του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και

Αθλητισμού

Και συγκεκριμένα:

 Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης

 Αρμοδιότητες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας ΓενιάςΒ. Από τους ανωτέρω Αντιδημάρχους ορίζει ως μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας τους κ.κ. Αλεξανδράκο

Αλμπάνη Χαράλαμπο και Πάστρα Ιωάννη

4

Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι

μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Δ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον

ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που

ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Ε. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αλεξανδράκου – Αλμπάνη Χαράλαμπου

όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Δήμαρχος.

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πάστρα Ιωάννη όταν απουσιάζει ή

κωλύεται θα ασκεί ο Δήμαρχος.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παναγάκου Δημητρίου όταν απουσιάζει ή

κωλύεται θα ασκεί ο Δήμαρχος.

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπέλλου Αθανάσιου όταν απουσιάζει ή

κωλύεται θα ασκεί ο Δήμαρχος.

ε. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Τσίρη Δημητρούλας όταν απουσιάζει ή

κωλύεται θα ασκεί ο Δήμαρχος.

ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο

Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδράκος – Αλμπάνης Χαράλαμπος, που αναπληρώνει το

Δήμαρχο.

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας

του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Διστόμου Αράχωβας

Αντίκυρας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 Ο Δήμαρχος

 Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας

 Ιωάννης Σταθάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin