6 Οκτωβρίου 2021

Αλλαγές σε αντιδημάρχους στον ΔΗΜΟ Δ.Α.Α.

 
Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς σύμβουλους από την παράταξη με την οποία

εξελέγη ο Δήμαρχος, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας,

με θητεία από 4 Οκτωβρίου 2021 έως και 4 Οκτωβρίου 2022 εντός της τρέχουσας

δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και την απορρέουσα σχετική

νομοθεσία, όπως παρακάτω:κ. Αλεξανδράκο Χαράλαμπο Αλμπάνη, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’

ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

1. Τμήμα Μελέτης, Επίβλεψης Έργων και Συγκοινωνιών.

 Αρμοδιότητες Γραφείου Μελέτης – Εκτέλεσης – Επίβλεψης

Έργων.

 Αρμοδιότητες Γραφείου Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας,

Εγκαταστάσεων και Αδειοδοτήσεων.

κ. Φιλίππου Χρήστο, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω

αρμοδιότητες :

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

1. Αρμοδιότητες Γραφείου Φυτικής – Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας.

2. Αρμοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών

Δραστηριοτήτων.

3. Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλησης.

κ. Παναγάκο Δημήτριο, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις

παρακάτω αρμοδιότητες :

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

 Αρμοδιότητες Γραφείου Ηλεκτροφωτισμού,

Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Εξοικονόμησης Ενέργειας .κ. Πάστρα Ιωάννη, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω

αρμοδιότητες :

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

 Αρμοδιότητες Γραφείου Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Β. Επανακαθορίζει τις αρμοδιότητες στον ήδη ορισθέντα αντιδήμαρχο.


κ. Δημάκα Παναγιώτη, με αντιμισθία με θητεία από 24 Αυγούστου 2021 έως και

31 Αυγούστου 2022 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 255/2021 Απόφαση Δημάρχου

και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Οχημάτων.

 Αρμοδιότητες Γραφείου Περιβάλλοντος.

 Αρμοδιότητες Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

 Αρμοδιότητες Γραφείου Κίνησης και συντήρησης Οχημάτων.


Γ. Από τους ανωτέρω Αντιδημάρχους ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας τους κ.κ. Αλεξανδράκο Αλμπάνη

Χαράλαμπο και Πάστρα Ιωάννη.


=========================================

Ορίζουμε ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας από την δημοσίευση

της παρούσας στο πρόγραμμα «Διαύγεια», την Δημητρούλα Τσίρη του Θωμά και

αναθέτουμε σε αυτήν χωρίς αμοιβή την εποπτεία και συντονισμό δράσεων σε θέματα

όπως αναλύονται παρακάτω:

Α.

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας

1. Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των

φύλων, εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και προαγωγής της

δημόσιας υγείας.

2. Αρμοδιότητες Γραφείου ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Β.

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Παιδείας

και Προσχολικής Αγωγής

Τμήμα Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής.

 Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

 Αρμοδιότητες Γραφείου Προσχολικής Αγωγής Α’ Δημοτικού Παιδικού

Σταθμού Διστόμου.

 Αρμοδιότητες Γραφείου Προσχολικής Αγωγής Β’ Δημοτικού Παιδικού

Σταθμού Διστόμου.

Ελληνική 

2

Γ. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

Αρμοδιότητες Γραφείου Προσχολικής Αγωγής Δημοτικού Παιδικού Σταθμού

Αράχοβας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin