6 Οκτωβρίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

 


Την πλήρωση 1 θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου για το Δημοτικό σχολείο Διστόμου σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

 

1. Η πρόσληψη θα είναι από την ημέρα πρόσληψης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2022

2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο ηλικίας 18-65 ετών.

3. Οι ώρες απασχόλησης είναι: Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί και από τις 13:15 μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι. Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

4. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ". Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

6. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα προσκομίζοντας βεβαίωση εκπαίδευσης . Ο χρόνος εκπαίδευσης θεωρείται χρόνος εργασίας.

 

Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται

από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. , εκτός των μηνών Σεπτεμβρίου και Ιουνίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 120,00 και 88,00 ευρώ αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο γραφείο (10ης Ιουνίου 28,Τ.Κ. 32005 Δίστομο) της  Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά από τις 04-10-2021 έως και τις 08-10-2021 και ώρες 8:00-13:30.  

 1. Αίτηση
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 4. Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2021
 5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 6. Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού {(IBAN) - (Πρώτο όνομα)}
 7. Κάρτα ανεργίας
 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί και
 9. Βεβαίωση για προηγούμενη εμπειρία

 

Καθορισμός  μοριοδότησης ως εξής:

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι  θα πρέπει απαραίτητα να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την θέση,  κατατάσσονται σε πίνακες με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
(1) Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας (Α’ βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων του Νομού Βοιωτίας (Β’ βαθμός εντοπιότητας)
(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (20 μονάδες και 10 μονάδες για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου).  Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (15 μονάδες).  Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος και τέκνο τρίτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (5 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 10 μονάδες για το τρίτο)
4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (10 μονάδες για κάθε τέκνο). Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
5. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ – ΑΜΕΑ (17 μονάδες για κάθε μέλος)
6. OIKOΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( εισόδημα <=3000 € 100 μονάδες, από 3001 έως 6000 € 70 μονάδες, από 6001 έως 9000 € 40 μονάδες και από 9001 έως 12000 € 20 μονάδες)
7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ως σχολικός τροχονόμος (17 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου και στο Δημοτικό σχολείο Διστόμου.

 

Η επιτροπή που θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό θα είναι σύμφωνα με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και θα αποτελείται από τους:

 

 1. Τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, Πρόεδρο.
 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής επιτροπής και
 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Ιωάννης Σταθάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin