25 Φεβρουαρίου 2015

Δήμος Δ.Α.Α : 43 θέματα στο σημερινό Δ.Σ. με live αναμετάδοση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                 
                                                                               
                                                                                                                                                 
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 25η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο: Γερμανικές αποζημιώσεις.
Θέμα 2ο: Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΥΣΤ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ}
Θέμα 3ο: Ενημέρωση για το ARAHOVA CENTER Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΥΣΤ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ}
Θέμα 4ο: Προμήθεια τροφίμων & αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (ειδικές κατηγορίες) με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 5ο: Λειτουργία Λαϊκών Αγορών. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}
Θέμα 6ο: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπων στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ {Εισηγητής: Δ.Σ. ΕΥΣΤ. ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ}
Θέμα 8ο: Έναρξη και λήξη αρδευτικής περιόδου, θέσεις υδρονομέων Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ν. ΒΡΟΥΛΙΑΣ}
Θέμα 9ο: Διαχείριση δημοτικών βοσκοτόπων, καθορισμός τρόπου χρήσεως αυτών, δικαίωμα βοσκής κ.λ.π. Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ν. ΒΡΟΥΛΙΑΣ}
Θέμα 10ο: Έγκριση τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ και απαλλαγή εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 11ο: Παράταση μισθώματος ΚΕΠ Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}
Θέμα 12ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για δαπάνες συνεδρίων, δεξιώσεων και άλλων εκδηλώσεων. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 13ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 14ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 15ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 16ο: Διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 17ο: Έγκριση επιχορήγησης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 18ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 19ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2015 ποσού 110.000,00 € με αλλαγή Κ.Α. για χρηματοδότηση της Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 20ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2015 με τη δημιουργία νέων Κ.Α. για εξόφληση άκυρων ΧΕΠ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 21ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.690,00 € με αντίστοιχη αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων του Δήμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 22ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2015 ποσού 4.000,00 € για συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιολόγηση των δομών του Δήμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 23ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 8.000,00 € για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 24ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 6.486,41 € για επέκταση δημοτικού φωτισμού. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 25ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 1.000,00 € για προμήθεια φωτογραφικού υλικού. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 26ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 6.800,00 € για επέκταση και ανάπλαση νεκροταφείου-κατασκευή οστεοφυλακίου Αντίκυρας. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 27ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 3.000,00 € για αξιολόγηση λειτουργίας υδρομέτρων Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 28ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 147.000,00 € από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και σχετική αναμόρφωση πρ/σμου και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015 για προμήθεια δύο απορριμματοφόρων. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 29ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2015 με τη δημιουργία νέων Κ.Α. για αποδοχή δωρεάς από ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για προμήθεια Η/Υ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 30ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των. 3.500,00 € για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 31ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 10.000,00 € για προμήθεια αντλίας ακαθάρτων. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 32ο: Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2015 με τη δημιουργία νέων Κ.Α. για προμήθεια καυσίμων του Δήμου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 33ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28 € από Β κατανομή ΚΑΠ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 34ο: Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΣΤΕΙΡΙΟΥ". {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 35ο: Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ". {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 36ο: Συγκρότηση Επιτροπής του έργου "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ". {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 37ο: Έγκριση της αριθμ. 1/2015 μελέτης της Τ.Υ. για το έργο "ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ" και επανακαθορισμός του τρόπου δημοπράτησης. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ)
Θέμα 38ο: Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με απ΄ευθείας ανάθεση για χρονικό διάστημα ενός μηνός. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 39ο: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Ε. ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 40ο: Ενημέρωση για το DIGEA {Εισηγητής: ΕΥΣΤ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ, Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 41ο: Ενημέρωση για τις κτιριακές ανάγκες του Γυμνασίου Αντίκυρας. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}
Θέμα 42ο: Παιδικές χαρές {Εισηγητής: Δ.Σ. ΔΗΜ. ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ}
Θέμα 43ο: Υδροληψίες από ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. {Εισηγητής: Δ.Σ. ΑΘ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ}Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  


Γιαννέλος Ευστάθιος
Blog Widget by LinkWithin