Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Σύσταση επιτροπής Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 58, παράγραφος 1, περίπτωση θ΄, «Αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου» του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α΄/ 7-6-2010).
2. Την υπ’ αριθµ. 12/2013 πράξη ίδρυσης του Λαογραφικού Μουσείου και των
Εργαστηρίων Παραδοσιακών Τεχνών Αράχωβας από την Κοινωφελή ∆ηµοτική
Επιχείρηση Τουρισµού και Πολιτισµού ∆ιστόµου-Αράχωβας-Αντίκυρας.
3. Τον σκοπό της κατωτέρω Επιτροπής.
                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συστήνουµε Οµάδα Εργασίας - ∆ιοίκησης Έργου, αποτελούµενη από τους:
Βασικά µέλη:

1. ∆ρ. Ιωάννη Φάππα, αρχαιολόγο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών,
2. Λίτσα Λούσκου, καθηγήτρια - Φιλόλογο,
3. Στέλιο Λούσκο, Πρόεδρο Λαογραφικού Οµίλου Αράχωβας,
4. Ιωάννη Σύρο, Πρόεδρο της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου ∆ιστόµου
Αράχωβας Αντίκυρας.
5. Λουκά Παπαλεξανδρή, Συλλέκτη – Ερευνητή,
6. Γιώργο Μπεζεντέ, Πρόεδρο Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αράχωβας,
7. Παρασκευή ∆εσφινιώτη, µέλος του Συλλόγου ∆.Σ. Συλλόγου Γυναικών,
8. Νικόλαο Βρούλια, Πρόεδρο Τοπικού Συµβουλίου ∆ηµοτικής Ενότητας Αράχωβας.


Αναπληρωµατικά µέλη:


1. Γιώργο Οικονόµου, Ερευνητή,
2. Ανδρέα Σύρο, µέλος ∆.Σ. Λαογραφικού Οµίλου Αράχωβας,
3. Γεωργία Παπαστάθη, µέλος Τοπικού Συµβουλίου ∆ηµοτικής Ενότητας Αράχωβας.


Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η οργάνωση και διοίκηση του Λαογραφικού
Μουσείου Αράχωβας και των Εργαστηρίων Παραδοσιακών Τεχνών του, συνεχίζοντας το
έργο της αρχικής Οµάδας Εργασίας.

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή θα συνεδριάζει ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα και θα αποφασίζει για θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και προβολής
του Μουσείου και των δραστηριοτήτων του.

Η διοικούσα Επιτροπή του Μουσείου θα ενηµερώνει εγγράφως τον ∆ήµαρχο και το ∆.Σ. της
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουρισµού και Πολιτισµού του ∆ήµου ∆ιστόµου Αράχωβας
Αντίκυρας , για τις ενέργειες και αποφάσεις της και θα εισηγείται στην Κοινωφελή ∆ηµοτική
Επιχείρηση τη διάθεση των απαραίτητων οικονοµικών πόρων για την οργάνωση, τη λειτουργία
και τις δραστηριότητες του Μουσείου.

Την ∆ιοικούσα Επιτροπή του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας θα συνδράµουν στο
έργο της το προσωπικό της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουρισµού και
Πολιτισµού ∆ιστόµου-Αράχωβας-Αντίκυρας, καθώς και οι τοπικές Υπηρεσίες του ∆ήµου.

Οι λεπτοµέρειες για τις αρµοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας θα καθοριστούν από τον Κανονισµό
Λειτουργίας του Μουσείου και των Εργαστηρίων του, ο οποίος θα συνταχθεί από τη
Ελληνική ∆ιοικούσα Επιτροπή και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Κοινωφελή ∆ηµοτική
Επιχείρηση.

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Λαογραφικού Μουσείου Αράχωβας θα προσφέρει τις
υπηρεσίες της αµισθί.Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin