20 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΣΑΒΒΑΤ Ο     2 5 / 2
1 2 : 30μμ


Τ ο     Κ υ ν ή γ ι         τ ο υ    κ ρ υμμέ ν ο υ          θ η σ α υ ρ ο ύ !


Ε Κ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Σ Τ Ε Ι Ρ Ι Ο Υ ,
Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Ε Ι Ρ Ι Ο Υ
ΚΥ Ρ ΙΑΚ Η 2 6 / 2
5 : 30 μμ

 
Πά ρ τ υ    Μ α σ κ έ    με     κ λ ό ο υ ν ,
π α ι χ ν ί δ ι α , ξ έ φ ρ ε ν ο    χ ο ρ ό
κ α ι      γ λ υ κ ί σμα τ α !
( Σ τ ο    κ α φ έ   τ ο υ   Λ ο υ κ ά
Λ ο ύ κ α )

Ε Κ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ   Σ Τ Ε Ι Ρ Ι Ο Υ ,
Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α     Σ Τ Ε Ι Ρ Ι Ο Υ
ΣΤΕΙΡΙ

Ο ι Κ ο υ δ ο υ ν α ρ α ί ο ι      τ ο υ           Δ ι σ τ όμο υ       ξ υ π ν ο ύ ν

Ο     με γ ά λ ο ς      Κ α ρ ν ά β α λ ο ς
κ α ι    τ α    π α ι δ ι ά !
Πα ρ α δ ο σ ι α κ ά            Κ ο ύ λ ο υμαΚ ά ψ ιμο    τ ο υ     Κ α ρ ν ά β α λ ο υ !
ΚΥ Ρ ΙΑΚ Η 2 6 / 2
11:00 π μ


Πό σ ο      ψ η λ ά     μ π ο ρ ε ί ν α
π ε τ ά ξ ε ι     έ ν α ς     χ α ρ τ α ε τ ό ς ;
Τ α   π α ι δ ι ά    τ ο υ      Δ η μ ο τ ι κ ο ύ      Σ χ ο λ ε ί ο υ
Δ ι σ τ ό μ ο υ     θ α     π ε τ ά ξ ο υ ν     τ ο υ ς
χ α ρ τ α ε τ ο ύ ς     τ ο υ ς    σ τ ο λ ό φ ο    τ ο υ
Μ α υ σ ω λ ε ί ο υ .Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο      Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο      Δ Ι Σ Τ Ο Μ Ο Υ

ΚΑ Θ ΑΡ Η    Δ Ε Υ Τ Ε ΡΑ     2 7 / 2
1 2 :00μμ

Ας π α ί ξ ο υμε ό λ ο ι μα ζ ί!

Π α ρ α δ ο σ ι α κ ά    π α ι χ ν ί δ ι α   γ ι α    τ α
π α ι δ ι ά    σ τ η ν    κ ά τ ω     π λ α τ ε ί α .

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
Δ Ι Σ Τ Ο Μ Ο Υ
1 3 :00μμ
Κ α ρ ν α β ά λ ι   κ α ι    π ά λ ι!

τ η ν    Ά ν ο ι ξ η !

Ε θ ι μ ι κ ά    δ ρ ώ μ ε ν α     τ η ς
Α π ο κ ρ ι ά ς .

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
Δ Ι Σ Τ Ο Μ Ο Υ ,
Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Δ Ι Σ Τ Ο Μ Ο Υ

Π α ρ έ λ α σ η   μ ι κ ρ ώ ν    κ α ι    μ ε γ ά λ ω ν
κ α ρ ν α β α λ ι σ τ ώ ν    σ τ η ν     κ ά τ ω
π λ α τ ε ί α .


Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Ι Γ Ο Ν Ε Ω Ν Κ Α Ι
Κ Η Δ Ε Μ Ο Ν Ω Ν ,
Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Δ Ι Σ Τ Ο Μ Ο Υ

Σ α ρ α κ ο σ τ ι α ν έ ς    γ ε ύ σ ε ι ς    γ ι α
ό λ ο υ ς !    Ε λ ά τ ε ν α δ ο κ ι μ ά σ ε τ ε
φ α σ ο λ ά δ α , ε λ ι έ ς , τ α ρ α μ ά ,
λ α γ ά ν ε ς    κ α ι    ν α   γ λ ε ν τ ή σ ε τ ε   μ ε
ά φ θ ο ν ο   δ ι σ τ ο μ ί τ ι κ ο    κ ρ α σ ί!

Χ Ο Ρ Ω Δ Ι Α ' ' Α Μ ΒΡ Υ Σ Σ Ο Σ ' '
Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Δ Ι Σ Τ Ο Μ Ο Υ

Γ λ έ ν τ ι      κ α ι         χ ο ρ ό ς γ ύ ρ ω     α π ό      τ η
φ ω τ ι ά       τ ο υ       Κ α ρ ν ά β α λ ο υ !


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin