27 Μαρτίου 2024

3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Δ.Α.Α.
Ο ΔΗΜΟΣ Δ.Α.Α. Ανακοινώνει....

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων στο Δήμο Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, που εδρεύει στο Δίστομο της Περιφερειακής  Ενότητας Βοιωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας Δίστομο  Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  5 μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης)

 Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 


 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.  

Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα. 

 Εντοπιότητα Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου ΔιστόμουΑράχοβας-Αντίκυρας (περ. στ΄ παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 και της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/941/οικ. 2764/9-2-2024 διαπιστωτικής πράξης της Υπουργού Εσωτερικών).  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Στην αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να επισυνάπτονται: α)Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

 β)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. γ)Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.

 δ)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης,  όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

ε)Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ.

  στ)Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης απασχόλησης στο Δημόσιο. ζ)Βασικός τίτλος σπουδών. Δημοσίευση Πρόσκλησης Η παρούσα θα δημοσιευθεί,  με φροντίδα  του δημάρχου, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην έδρα του Δήμου στο Δίστομο και  των καταστημάτων των δημοτικών κοινοτήτων Αράχωβας και Αντίκυρας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας (www.daa.gov.gr) και στο πρόγραμμα «Δι@υγεια». 


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 έως και την Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο πρωτόκολλο του Δήμου, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, 10ης Ιουνίου 28, Τ.Κ. 32005, Δίστομο,  υπόψη κας Σοφίας Φωτίου (τηλ. επικοινωνίας: 2267350119), είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

 info@daa.gov.gr  


Ο Δήμαρχος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας Ιωάννης Σταθάς 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Blog Widget by LinkWithin