Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Με διαδικασία Fast Track επιλύεται το θέμα με τους παιδικούς στο Δήμο Δ.Α.Α.



Έπρεπε τελικά να φτάσουμε στο παραπέντε και με το χαρτί θυροκολλημένο ότι ο παιδικός σταθμός Αράχωβας κλείνει και να μεσολαβήσει και η ανάρτηση ( ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ) για να πάρουν κάποιοι στα χέρια τους την διαδικασία πρόσληψης των απαραίτητων ατόμων για να καλυφθούν τα κενά στους παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Δ.Α.Α. 
Βέβαια οι προσλήψεις είναι δίμηνες και ελπίζω να βρεθεί η λύση και σε αυτό το πρόβλημα.

Ακολουθεί η προκήρυξη των θέσεων με ημερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών τις 4 Δεκεμβρίου.






3 προσλήψεις στο Δήμο Δ.A.A






 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

Ο Δήμος ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ύστερα από την υπ'αριθ. 227/2015 απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίθηκε με την αριθ. 2171/218094/27-11-2015 απόφαση του Γ.Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών των παιδικών σταθμών του Δήμου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: -Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας -Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους -Προϋπηρεσία σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης -Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους ου ν. 3584/2007. 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου (Δ/νση: 10ης Ιουνίου 28, ΔΙΣΤΟΜΟ 32005) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια για την παραλαβή είναι η κ. Καρβούνη Μορφία (τηλ: 2267350105).

 Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου (ήτοι μέχρι και την 4-12-2015) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

www.dikaiologitika.gr


www.dikaiologitika.gr


Thanks Saki


Το Υ.Γ. το πήρα πίσω , γιατί τελικά ανακοινώθηκε και στο site  του Δήμου με την σχετική καθυστέρηση..

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin