Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

3 προσλήψεις για τους παιδικούς του Δήμου καθώς και όλο το αιτιολογικό της αναταραχής.

Έπειτα από την ανάρτηση του θέματος  με τα  Παράπονα για την λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου Δ.Α.Α., ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κύριος ΛΑΓΟΣ, με τον οποίο από την πρώτη στιγμή είχα επικοινωνήσει για τις απαραίτητες διευκρινίσεις, μας απέστειλε σήμερα προς δημοσίευση την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία αναγράφεται αναλυτικά το γραφειοκρατικό θέμα που ανέκυψε εφέτος με τους παιδικούς σταθμούς και με την απόφαση αυτή ανακοινώνεται η πρόσληψη 3 ατόμων για να  καλύψουν προσωρινά αυτά τα κενά. 
Ακολουθεί  αναλυτικά η σχετική  απόφαση   και ευελπιστούμε ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς , να μην αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα και να έχουν τακτοποιηθεί εγκαίρως :


Με την 54/2014 απόφασή του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-
ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ έγινε εμπρόθεσμα ο προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το
σχολικό έτος 2015-2016 και συγκεκριμένα εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων ως εξής:
-ένα (1) άτομο του κλάδου ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
-ένα (1) άτομο του κλάδου ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
- ένα (1) άτομο του κλάδου ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως έντεκα (11) μήνες.
Με την 2924/68059/6.5.2015 έκθεση το τμήμα ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ εισηγήθηκε θετικά για το αίτημά μας αλλά
με την 15888/3.8.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης εγκρίθηκε τελικά
η πρόσληψη δύο ατόμων οι ειδικότητες των οποίων καθορίστηκαν με την 24/2015 απόφαση του εν λόγω
νομικού προσώπου.
Με το ΦΕΚ 2184/Τ. Β’/12.10.2015 και κατόπιν της 133/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου καταργήθηκε το ως άνω νομικό πρόσωπο και οι αρμοδιότητές του πέρασαν στο Δήμο.
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ο προϊστάμενος του ΑΣΕΠ κ. Καβαθάς μας ενημέρωσε ότι δεν είναι
δυνατή η πρόσληψη των ανωτέρω ατόμων από το Δήμο και ότι θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτημα από
τον διάδοχο φορέα.
Όπως γνωρίζετε στο Δήμο μας υφίστανται τρεις παιδικοί σταθμοί οι οποίοι λειτουργούν ως εξής:
-ο Α’ Δημοτικός Σταθμός Διστόμου (Δίστομο) στον οποίο υπηρετούν δύο μόνιμοι υπάλληλοι κλάδων ΠΕ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ και ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ εκ των οποίων η νηπιαγωγός θα απουσιάζει μέχρι τέλους
Απριλίου 2016 με άδεια ανατροφής τέκνου και αυτή τη στιγμή λειτουργεί με μία υπάλληλο ΔΕ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ που ασκεί τη πρακτική της μέχρι τέλους Μαΐου,
-ο Β’ Δημοτικός Σταθμός Διστόμου (Παραλία Διστόμου) ο οποίος στερείται παντελώς μόνιμου προσωπικού
παρέμεινε κλειστός κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και άρχισε να λειτουργεί από 1.11.2015 με μία
υπάλληλο ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας της οποίας η σύμβαση λήγει στις
18.12.2015 και
-ο Δημοτικός Σταθμός Αράχωβας (Αράχωβα) ο οποίος στερείται παντελώς μόνιμου προσωπικού παρέμεινε
κλειστός κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και άρχισε να λειτουργεί από 4.11.2015 με μία υπάλληλο
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας της οποίας η σύμβαση λήγει στις
18.1.2016.
Όπως καταλαβαίνετε όλα τα ανωτέρω δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στους εργαζόμενους γονείς των
νηπίων και επέφερε διαμάχη μεταξύ των φορέων και συλλόγων του Δήμου.
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο με την 226/2015 απόφασή του ενέκρινε την πρόσληψη δύο
ατόμων και συγκεκριμένα ένα άτομο ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ και ένα άτομο ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ.
Επειδή όμως απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ όπως ισχύει και η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα
προτείνω να προβούμε στην πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα ενός ατόμου ΠΕ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ και ενός άτομου ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ για τους παιδικούς σταθμούς της Αράχωβας και της
Παραλίας Διστόμου καθώς κι ενός ατόμου ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ για το Δίστομο μέχρι την επιστροφή της μονίμου
υπαλλήλου, προκειμένου να μην κλείσουν και πάλι οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου μας.
Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι το νομικό πρόσωπο έχει ενταχθεί και υλοποιεί και το πρόγραμμα
ΕΣΠΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» με κίνδυνο να χαθεί η χρηματοδότηση.
Σύμφωνα με την από 2.11.2015 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα
τους Κ.Α. 15/6041.001 για τακτικές αποδοχές και Κ.Α. 15/6054.007 για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι
πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και έχουν
προβλεφθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει στο Συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λουκάς Ζάκκας συμφωνεί καταρχήν με την έγκριση των προσλήψεων αλλά ζητάει
να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού γιατί οι ανάγκες είναι πάγιες και διαρκείς.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και ιδίως το αρ.21 αυτού στο οποίο προβλέπονται
δεκαοχτώ (18) θέσεις προσωπικού ΙΔΟΧ διαφόρων ειδικοτήτων
2.Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ. οικ.7057/25.02.2015 «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών»
3.Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και 2016
4. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 όπως ισχύει
5.Το άρθρο 206 του ν.3584/2007
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Α. Την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» για τους λόγους που αναπτύχθηκαν στο
σκεπτικό της παρούσας ως εξής:
1. Α΄ Παιδικός σταθμός Διστόμου
α/α/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Π.Ε. Νηπιαγωγός 1 δύο (2) μήνες
2. Παιδικός σταθμός Αράχωβας
α/α/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Π.Ε. Νηπιαγωγός 1 δύο (2) μήνες
1. Β΄ Παιδικός σταθμός Διστόμου (Παραλία Διστόμου)
α/α/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Τ.Ε Βρεφονηπιοκόμων 1 δύο (2) μήνες

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin