Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ Δ.Α.Α. : Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. , η παιδική χαρά της ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ανήκει στο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Παρακάτω παρουσιάζουμε την επίσημη και ομόφωνη απόφαση του ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. , στην οποία αναφέρεται ότι μεταξύ άλλων εγκαταστάσεων και η παιδική χαρά , ανήκει στο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 16/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας,
Αρ. Απόφασης: 208/2015

ΘΕΜΑ: Συζήτηση επί επιστολών της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ για τους κοινόχρηστους χώρους και τις σχολικές μονάδες οικισμού Άσπρων Σπιτιών.
Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Στο Δίστομο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2015  και ώρα 7:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 7505 – 28/9/2015 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, στο Δήμαρχο, στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, παρόντος και του κ. Δημάρχου Γεωργακού Ιωάννη, ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν 18 μέλη:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1)     Γιαννέλος Ευστάθιος Πρόεδρος
1)   Καπλάνης Παναγιώτης
2)   Βαλαούρας Νικόλαος
2)   Φουντά Κοτρογιάννου Παναγιώτα
3)   Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια
3)   Γαλάνης Παναγιώτης
4) Αλεξανδράκος Αλμπάνης Χ.
Οι οποίοι δεν προσήλθαν
5) Ράπτης Ανδρέας
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
6)   Σύρος Ιωάννης

7)   Ζήσης Λουκάς

8) Αγγελόπουλος Γεώργιος

9)   Οικονόμου Κωνσταντίνος

10) Λαγός Δημήτριος

11) Καστρίτης Ευστάθιος

12) Μπέλλος Θεόδωρος

13) Πατσαντάρας Ιωάννης

14) Κεφάλας Γεώργιος

15) Μίχος Ιωάννης

16) Μπακούρος Δημήτριος

17) Πανουργιάς Αθανάσιος

18) Ζάκκας Λουκάς
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Σοφία Φωτίου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 7:00 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης


Η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με το αριθμ. ΔΕ/ΑΔ-γμ/μμ Νο 8345/8.6.2015 έγγραφό της μας έκανε γνωστό ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε παρέμβαση συντήρησης, διαμόρφωσης ή άλλη στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού Άσπρων Σπιτιών (δρόμοι, πλατείες, παιδικές χαρές) χωρίς την πρωτοβουλία του Δήμου και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Επίσης με το αριθμ.  ΑΤΕ/ΑΔ-γμ/μμ Νο 8346/8.6.2015 έγγραφό της μας ζητάει να κινήσουμε το ταχύτερο δυνατό τη σχετική διαδικασία για τη μεταβίβαση των σχολικών μονάδων μετά του οικοπέδου τους κ.λ.π. στο Δήμο μας και ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία για τη πληρότητα και νομιμότητα των εγκαταστάσεων, των κτιρίων και του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων αυτών και ότι δεν θα προβούνε εφεξής σε οποιαδήποτε εργασία επισκευής και συντήρησης αυτών χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος προτείνει στο συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του αρ. 65 του Ν. 3852/2010, τη σχετική αλληλογραφία, τη γνωμοδότηση του νομικού του Δήμου
αποφασίζει ομόφωνα
Σχετικά με τα αιτήματα και τις απόψεις  που απευθύνονται στο Δήμο μας από την εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ με τα  υπ’αριθ. πρωτ. 8345/8-6-2015 και 8346/8-6-2015 έγγραφά της , ( αφού έλαβε υπόψη του μεταξύ των άλλων  και το υπ’αριθ. πρωτ. ΣΤ1/546 /6-3-1990 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), αυτά δεν γίνονται αποδεκτά και δεν δεχόμαστε την οποιαδήποτε ανάληψη ευθύνης για τη συντήρηση και εποπτεία  τόσο των σχολικών μονάδων, όσο και των κοινόχρηστων χώρων και των παιδικών χαρών  του οικισμού, καθόσον οι χώροι αυτοί δεν ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου μας , και ουδέποτε περιήλθαν σε μας, είτε με νόμο –όπως άστοχα ισχυρίζεται η εταιρεία- είτε με κάποια σύμβαση. Η εταιρεία οφείλει να συντηρεί – όπως πράττει μέχρι σήμερα- τους χώρους αυτούς, που ανήκουν στην πλήρη δικαιοδοσία της έχοντας περιέλθει σ’ αυτήν, μετά την απαλλοτρίωση υπέρ αυτής της έκτασης, την οποία  η ίδια διαμόρφωσε σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ιδιωτικής πολεοδόμησης.Η απόφαση πήρε αριθμό 16/208/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
Βαλαούρας Νικόλαος
Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια
Αλεξανδράκος Αλμπάνης Χ.

Ράπτης Ανδρέας
Σύρος Ιωάννης
Ζήσης Λουκάς

Αγγελόπουλος Γεώργιος
Οικονόμου Κωνσταντίνος
Λαγός Δημήτριος

Καστρίτης Ευστάθιος
Μπέλλος Θεόδωρος
Πατσαντάρας Ιωάννης

Κεφάλας Γεώργιος
Μίχος Ιωάννης
Μπακούρος Δημήτριος

Πανουργιάς Αθανάσιος
Ζάκκας ΛουκάςΑκριβές Απόσπασμα 9 Οκτωβρίου 2015
Ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχοβας - ΑντίκυραςΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ


Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin