Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Δ.Σ.στο Δήμο Δ.Α.Α. Πρόσληψη ατόμου για το Μουσείο Ναζισμού -Χρέη επαγγελματιών κ.α.


Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 16η Ιουλίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα19:30' για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Συζήτηση για την πορεία εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης ΚΚΕΠΑΚΑ και λήψη σχετικών αποφάσεων. [κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ]

Θέμα 2ο: Έγκριση αναμορφώσεων Προϋπολογισμού έτους 2015. [κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ]

Θέμα 3ο: Διαγραφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. [κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ]

Θέμα 4ο: Έγκριση για δαπάνες καθαριότητας Κοινοχρήστων Χώρων στις Δ.Ε. Αράχοβας, Διστόμου και Αντίκυρας (αρ.61 παρ. 1 ν.3979/2011). [κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ]

Θέμα 5ο: Παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ΚΕΠ Αντίκυρας. [κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ]

Θέμα 6ο: Εξέταση αίτησης άδειας μουσικής και παράτασης ωραρίου αυτής για κατάστημα Σακελλαρίου Αλεξάνδρας  στην Αντίκυρα. [κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ]

Θέμα 7ο: Εξέταση αίτησης Όλγας Λουκά για παραχώρηση αύλειου χώρου σχολείου Στειρίου για μία ημέρα. [κ. ΛΑΓΟΣ]

Θέμα 8ο: Συζήτηση για την προσθήκη στην επωνυμία του Δήμου του ονόματος του Στειρίου. [ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Σ. ΣΤΕΙΡΙΟΥ]

Θέμα 9ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 των «Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας». [κ. ΛΑΓΟΣ]

Θέμα 10ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 των «Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας». [κ. ΛΑΓΟΣ]

Θέμα 11ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμού 2012 των «Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας». [κ. ΛΑΓΟΣ]

Θέμα 12ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμού 2013 των «Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας» . [κ. ΛΑΓΟΣ]

Θέμα 13ο: Δημοτικά τέλη από νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων - έλεγχος πραγματικής επιφάνειας για την εφαρμογή του. [κ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ]

Θέμα 14ο: Φόρος παρεπιδημούντων κλπ. [κ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ]

Θέμα 15ο: Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής. [κ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ]

Θέμα 16ο: Συζήτηση για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου για το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού στο Δίστομο.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Γιαννέλος Ευστάθιος

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin