29 Απριλίου 2015

Διευκολύνσεις καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο Δ.Α.Α.


Ο Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας γνωστοποιεί στους οφειλέτες του ότι με το Ν. 4321/2015
(ΦΕΚ 32/21-3-2015) μπορούν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τον Δήμο μας με τους
εξής όρους και διαδικασίες:
1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση:
Α. Υποχρεωτικά:
Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και την 1η Μαρτίου 2015 που έχουν καταχωρισθεί στα
βιβλία εισπρακτέων εσόδων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και δεν έχουν
τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση
τμηματικής καταβολής.
Β. Μετά από επιλογή του οφειλέτη:
1. Σε ληξιπρόθεσμες, έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλές, οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης: α)
τελούν σε αναστολή (διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου) ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση
τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.
Σημείωση:
Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή
νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών.
Σε περίπτωση που στις ανωτέρω διευκολύνσεις ή ρυθμίσεις περιλαμβάνονται οφειλές που δεν μπορούν να
υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, αυτές δύνανται να τακτοποιηθούν από τον οφειλέτη κατά νόμιμο τρόπο,
με εκ νέου υπαγωγή τους στις ανωτέρω διευκολύνσεις ή ρυθμίσεις, ή με υπαγωγή τους σε άλλη ρύθμιση
τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με τους οικείους όρους και προϋποθέσεις.
2. Για βεβαιωμένες οφειλές, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την
1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων μέχρι την ημερομηνία αίτησης.
3. Στο σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά
πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη
μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το
Ν.1337/83.
4. Σε οφειλές που θα βεβαιωθούν μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του
δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής
ενώπιον διοικητικής αρχής, και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές
καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
5. Σε βεβαιωμένες οφειλές ετών, περιόδων και υποθέσεων, μέχρι και 31/12/2014.
Σημείωση: Σε περίπτωση που ένας οφειλέτης, έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής
καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, μπορεί να υπαχθεί για διαφορετική οφειλή και στη ρύθμιση των διατάξεων
του Ν.4321/15.
2. Αρμόδια Όργανα Παροχής Διευκολύνσεων
Ποσό Βασικής Οφειλής: Οφειλές μέχρι 50.000€ Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας
Οφειλές από 50.000€ μέχρι 150.000€ Οικονομική Επιτροπή
Οφειλές που υπερβαίνουν τα 150.000€ Δημοτικό Συμβούλιο
Στους οφειλέτες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αρμόδιο όργανο για την παροχή των
διευκολύνσεων είναι το διοικητικό συμβούλιο αυτών, το οποίο δύναται με απόφασή του να εκχωρεί την
αρμοδιότητα, είτε εν συνόλω είτε για συγκεκριμένα όρια βασικών οφειλών, σε υπηρεσίες ή υπαλλήλους του
νομικού προσώπου.
3. Δόσεις – Απαλλαγές από προσαυξήσεις και τόκους
Το ανώτατο όριο δόσεων μπορεί να φτάσει τις εκατό (100). Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση,
απαλλάσσονται κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις
επιβαρύνουν, ως ακολούθως:
• Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής, απαλλάσσεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
• Από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
• Από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
• Από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
• Από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
• Από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%).
• Από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
• Από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό
(55%).
• Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
• Από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό
(45%).
• Από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
• Από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος ρύθμισης δεν υπολογίζονται τα
πρόστιμα του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη
υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης, που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή. Η καταβολή της πρώτης
δόσης πραγματοποιείται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη
ρύθμιση, οπότε ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων αυτής και μέχρι τον έλεγχο των δηλουμένων ή και
προσκομιζόμενων στοιχείων.
Σημείωση: - Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι
(20) ευρώ.
- Βάσει των διατάξεων του Ν.4321/15, δεν προκύπτει ανώτατο χρηματικό όριο οφειλών, που μπορούν να υπαχθούν
στη ρύθμιση.
4. Αλλαγή προγράμματος ρύθμισης
Ο οφειλέτης, που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης, δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα
δόσεων της ρύθμισης για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή
δικαιούται απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό, σύμφωνα
με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης. Ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό (100),
υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.
Σε περίπτωση που ένας οφειλέτης, αποπληρώσει μέρος των δόσεων που έχουν υπολογιστεί βάσει του
προγράμματος του και επιλέξει να αλλάξει πρόγραμμα για το υπόλοιπο της οφειλής, τότε στο νέο πρόγραμμα των
δόσεων μεταφέρεται το υπόλοιπο ποσό της βασικής οφειλής και το αρχικό ποσό των προσαυξήσεων που αναλογεί
στο υπολοιπόμενο κεφάλαιο, επί του οποίου ποσού προσαυξήσεων θα υπάρξει απαλλαγή, βάσει του νέου
προγράμματος ρύθμισης.
5. Προεξόφληση της ρύθμισης
• Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει:
i. Εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών ή
ii. Το σύνολο της οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο,
τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής,
σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την
εξόφληση.
6. Εφάπαξ εξόφληση μέρους της οφειλής με έκπτωση
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, προκαταβάλει ποσό της βασικής οφειλής τουλάχιστον δεκαπλάσιο της ελάχιστης
δόσης (20€) έως και τις 27 Απριλίου 2015, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών
προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει.
Η λέξη «τουλάχιστον», όπως αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4321/15, δίνει τη δυνατότητα σε
οφειλέτες που ρυθμίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά, (πχ. 150.000€) και ορίζουν κατά την υπαγωγή τους στο
πρόγραμμα ελάχιστη δόση σαφώς ανώτερη των είκοσι (20€) ευρώ (πχ. 1500€), να καταβάλουν σε περίπτωση
εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής με έκπτωση, προκαταβολή εικοσαπλάσια, τριανταπλάσια κτλ.
7. Απώλεια της ρύθμισης
Η ρύθμιση απόλλυται στις περιπτώσεις όπου, δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια
του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες
μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα.
Σημείωση: Αν σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης διαπιστωθεί, ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων που
αφορά τον διακανονισμό, η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει άμεσα το υπόλοιπο της
οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
8. Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής
Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση του Ν.4321/15, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, ως εξής:
• Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του
παρόντος άρθρου, από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής.
• Βασικές συνολικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του
παρόντος άρθρου, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή
σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο 3% ετησίως, ήτοι 0,25% ανά μήνα.
Σημείωση: Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση
0,25%.
9. Διαδικασία Παροχής Ρυθμίσεων
• Βήμα 1ο: Υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση
Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στο Δήμο στην ταμειακή υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη για την επιδίωξη
είσπραξης της οφειλής και ειδικά στα γραφεία εισπρακτόρων του Δήμου, μέχρι 26 Μαΐου 2015.
• Βήμα 2ο: Έλεγχος οφειλών
Κατά την υποβολή της αίτησης, ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την επιδίωξη
είσπραξης της οφειλής, τα ποσά που χρωστάει ο οφειλέτης και θα υπαχθούν στη ρύθμιση.
• Βήμα 3ο: Επιλογή προγράμματος (υπολογισμός δόσεων/απαλλαγών)
Αφού καθορισθούν οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, γίνεται η επιλογή του προγράμματος από τον
υπόχρεο και υπολογίζονται βάσει των δόσεων οι απαλλαγές από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και τα
πρόστιμα.
• Βήμα 4ο: Καταβολή των δόσεων
Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στη ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.
Εάν εγκριθεί η ρύθμιση, η εφάπαξ εξόφληση, ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής
καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ (1): Σε περίπτωση μη καταβολής, η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν επιτρέπεται η
υποβολή νέας αίτησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ (2): Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία
προσαύξηση 0,25%.Η δόση αυτή μαζί με την προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία λήξης της επόμενης δόσης.
10. Ευεργετήματα ρύθμισης
Η υπαγωγή στη ρύθμιση και η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αυτής, παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα
ευεργετήματα:
• Αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με
την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά τις ρυθμιζόμενες οφειλές. Επέρχεται αναστολή των μέτρων μόνο για όσο
ισχύει ρύθμιση, οπότε με την απώλεια της ρύθμισης επανέρχονται σε εφαρμογή τα σχετικά μέτρα. Ενώ, σε
περίπτωση που τα αναγκαστικά μέτρα βρίσκονται σε εκτέλεση τότε ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάσχεσης και τα
εισπραχθέντα ποσά αποδίδονται προς εξόφληση των δόσεων. Η αναστολή αυτή, δεν ισχύει για κατασχέσεις στα
χέρια τρίτων, ενώ οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, αφού
καταβληθεί το 25% της αρχικής ρυθμιζόμενης οφειλής.
• Αναστολή παραγραφής.
Η παραγραφή των οφειλών που υπάγονται σε ρύθμιση μετά από αίτηση του οφειλέτη, αναστέλλεται από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύς της ρύθμισης, ενώ δε συμπληρώνεται πριν
παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.
• Άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και δημοτικής ενημερότητας.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι ενήμερος στο σύνολο των οφειλών του και έχει εξοφλήσει τηn οφειλή που έχει
ρυθμίσει τότε, ο Δήμος προβαίνει σε άρση της δέσμευσης.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία των εισπρακτόρων του Δήμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Δίστομο: 22673-50103 (Λιάσκος Νικόλαος)
Αράχωβα: 22673-50204 (Σπηλιώτης Παναγιώτης)
Αντίκυρα: 22670-41474 (Ντόσκα Δήμητρα)
Ως Δημοτική Αρχή, γνωρίζοντας καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολίτες και επαγγελματίες,
ενθαρρύνουμε τους οφειλέτες να δουν με μεγάλη προσοχή τις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις και να μη χάσουν
την ευκαιρία να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους με όλα τα σχετικά οφέλη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin