3 Αυγούστου 2018

Έρχονται 20 νέες προσλήψεις με οκτάμηνη σύμβαση στο Δήμο Δ.Α.Α.
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1


Το ΑΣΕΠ για την προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του ΑΣΕΠ, η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 8/2018 για την απασχόληση ανέργων σε 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης «Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα Συμπεριλαμβανομένης και της Κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), από 1 Αυγούστου και ώρα 14η μεσημβρινή, έως και 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 12η μεσημβρινή, στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως χρήστες πιστοποιημένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 8/2018 και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα τοποθέτησης καθώς και τα δικαιολογητικά απόδειξης αυτών αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ και ΙΙΙαντίστοιχα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της Δημόσιας Πρόσκλησης.
http://www.oaed.gr/…/%…/92b34a91-6da6-48d9-aa23-b2f3bc5f76a2

Για κάθε ωφελούμενο, που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin