Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Στην ΑΝΤΙΚΥΡΑ συνεδριάζει ο Σ.Π.Ο.Α.Κ.. Στην ημερήσια διάταξη και η εμφάνιση μεδουσών στον Κορινθιακό.
Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»
Κύριοι,
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 246 και 247 παρ. 8 του Ν.
3463/06 (Δ.Κ.Κ.), όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Πολιτιστι-
κών Εκδηλώσεων Αντίκυρας (Τοπική Κοινότητα Αντίκυρας), στις δεκαεννέα (19)
Ιουλίου 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00´ μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για συζήτηση και λήψη απόφα-
σης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού
τα κρίνει ως κατεπείγοντα:
1. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα του Σ.Π.Ο.Α.Κ.: α) σχεδιασμός roll up stand
banner, β) δημιουργία καρτών των μελών, γ) δημιουργία τουριστικού λογοτύπου, δ) εμφά-
νιση μεδουσών στον Κορινθιακό, ε) συμμετοχή στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επι-
τροπής Περιβάλλοντος της Βουλής με θέμα: «Προστασία του Κορινθιακού Κόλπου».
2. Αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους τοπικών φορέων και
περιβαλλοντικών οργανώσεων για θέματα που αφορούν την προστασία του Κορινθια-
κού Κόλπου (Περιβαλλοντικά ζητήματα στον Όρμο Αντίκυρας - επισήμανση και τρό-
ποι επίλυσης αυτών).
3.
Ενημέρωση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. από το Σύμβουλο Τουριστικής Προβολής για όλα
τα τρέχοντα και προτεινόμενα θέματα.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στην 4η Διεθνής
Έκθεση Τουρισμού Greek Tourism Expo με παρουσία περιπτέρου στο "The Mall
Athens" και ψήφιση - διάθεση πίστωσης.
5. Ανοικτή συζήτηση – ενημέρωση των πολιτών με τη συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. και
τοπικών φορέων για θέματα που αφορούν τον Κορινθιακό Κόλπο (διοργάνωση της
συζήτησης από τον οικείο Δήμο).

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin