Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Άτυπος νέος αντιδήμαρχος ΑΡΑΧΩΒΑΣ και ορισμός εποπτεύων συμβούλου στον ελαιώνα Αράχωβας

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εντεταλμένoυ Δημοτικού Συμβούλου και ανάθεση
αρμοδιοτήτων ».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 122
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρoυ 58, του ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 44 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16.06.2011)
3. Το υπ΄ αρ. 43/30565/6.08.2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου(ΦΕΚ 2181/29.09.2011/τ. Β΄)
5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και την ανάγκη ανάθεσης εποπτείας και
συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου .
 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ορίζουμε ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας από την επομένη της
ανάρτησης της παρούσας στη Διαύγεια έως 31.12.2017 τον
Ράπτη Ανδρέα και
αναθέτουμε σε αυτόν χωρίς αμοιβή την εποπτεία και συντονισμό δράσεων σε θέματα
όπως αναλύονται παρακάτω:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τμήμα Περιβάλλοντος &Καθαριότητας:
 Τις αρμοδιότητες του γραφείου Περιβάλλοντος
 Τις αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων
 Τις αρμοδιότητες διαχείρισης δημοτικών σφαγείων
 Τις αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου
 Τις αρμοδιότητες του γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Τμήμα Μελέτης - Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών &Πολεοδομίας:
 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Συγκοινωνίας και κυκλοφορίας
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ελληνική
 Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Φυτικής Παραγωγής
 -Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ζωικής Παραγωγής (πλην των δράσεων για τα αδέσποτα
ζώα)
Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
 Τις αρμοδιότητες του γραφείου πολιτικής προστασίας
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου συμβούλου θα γίνεται σε
συνεννόηση με τον Δήμαρχο
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ


==================================================ΘΕΜΑ: «Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου και ανάθεση
αρμοδιοτήτων ».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 123
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρoυ 58, του ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 44 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16.06.2011)
3. Το υπ΄ αρ. 43/30565/6.08.2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου(ΦΕΚ 2181/29.09.2011/τ. Β΄)
5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και την ανάγκη ανάθεσης εποπτείας και
συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου .
 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ορίζουμε ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας από την επομένη της
ανάρτησης της παρούσας στη Διαύγεια έως 31.12.2017 τον κ. Γραντζιώτη Θωμά και
αναθέτει σε αυτόν χωρίς αμοιβή την εποπτεία και συντονισμό δράσεων σε θέματα στον
τομέα άρδευσης στη Δημοτική Ενότητα Αράχωβας , ήτοι, την τήρηση των διαδικασιών
που προβλέπουν οι διατάξεις ΒΔ 28.3/15.4.1957 ‘’Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών
υδάτων που αφορούν τις θέσεις και καθήκοντα υδρονομέων, το διάστημα της αρδευτικής
περιόδου την πρόληψη φθορών και βλαβών των υδραυλάκων καθώς και την ορθή
εκμετάλλευση των υδάτων
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου συμβούλου θα γίνεται σε
συνεννόηση με τον Δήμαρχο
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin