Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Και στην Αράχωβα θα παραβρεθεί ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας.

Δελτίο Τύπου για τα Ονομαστήρια Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. ΓεωργίουΤήν Κυριακή 23 Ἀπριλίου τ.ἔ. ἡ ἁγία µα̋ Ἐκκλησία τιµᾷ τήν µνήµη τοῦ
Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρο̋ Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Κατά τήν ἡµέρα
αὐτή ἄγει τά ὀνοµαστήριά του ὁ Σεβασµιώτατο̋ Ποιµενάρχη̋ µα̋ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Οἱ λατρευτικέ̋ ἐκδηλώσει̋ θά πραγµατοποιηθοῦν σύµφωνα µέ τό ἑξῆ̋
πρόγραµµα:
-Σάββατο 22 Ἀπριλίου 2017 καί ὥρα 7:00 µ.µ. : Ὁ Σεβασµιώτατο̋ θά
χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Ἀραχώβη̋ καί ἐν συνεχείᾳ θά προεξάρχῃ τῆ̋ λιτανεία̋ τῆ̋ ἱερᾶ̋ εἰκόνο̋ τοῦ
Ἁγίου.
-Κυριακή 23 Ἀπριλίου καί ὥρα 8:00 π.µ. : Ὁ Σεβασµιώτατο̋ Ποιµενάρχη̋
µα̋ θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου πόλεω̋ Λεβαδεία̋. Κατά τήν
διανοµή τοῦ ἀντιδώρου θά δεχθεῖ τί̋ εὐχέ̋ τοῦ ἐκκλησιάσµατο̋.
-Τό διάστηµα µεταξύ 11:30 π.µ. – 13:30 µ.µ. , θά δεχθεῖ εὐχέ̋ στήν
Αἴθουσα Τελετῶν τῆ̋ Ἱερᾶ̋ Μητροπόλεω̋ (παραπλεύρω̋ τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ Λεβαδεία̋).
- Τό Ἀπόγευµα τῆ̋ ἱδία̋ ἡµέρα̋(Κυριακή 23-4-2017)καί ὥρα 7:30 µ.µ.,
θά χοροστατήσει στόν µεθέορτο Ἑσπερινό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου
πόλεω̋ Θηβῶν µέ τή συµµετοχή τῶν ἱερέων τῆ̋ πόλεω̋ στόν ὁποῖο θά ψάλλουν οἱ
χοροί τῶν µοναζουσῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆ̋ ἐπαρχία̋ µα̋. Μέ τό πέρα̋ τῆ̋
Ἀκολουθία̋ τοῦ Ἑσπερινοῦ θά δεχθεῖ εὐχέ̋ στό παρακείµενο Πνευµατικό Κέντρο
τῆ̋ ἐνορία̋.
Ὁ Σεβασµιώτατο̋ Ποιµενάρχη̋ µα̋ ἐγκάρδια εὐχαριστεῖ ὅσου̋ εὔχονται καί
προσεύχονται γιά τήν ταπεινότητά του καί τί̋ προσπάθειε̋ τῆ̋ κατά Βοιωτίαν
Ἐκκλησία̋ καί εὔχεται σ’ ὅλου̋ τού̋ συνεορτάζοντε̋ ἀδελφού̋ καί πνευµατικά
του τέκνα χρόνια πολλά καί εὐλογηµένα.
Τέλο̋, παρακαλεῖ ὅσου̋ θά ἤθελαν νά τοῦ κάνουν κάποιο δῶρο νά προσφέρουν
ἀπό τό περίσσευµα τῆ̋ ἀγάπη̋ του̋ στά εὐαγῆ Ἱδρύµατα τῆ̋ Τοπικῆ̋ µα̋
Ἐκκλησία̋ καί ἰδιαίτερα στόν Ὀργανισµό Κοινωνικῶν ∆οµῶν ἡ «ΑΡΩΓΗ» πού
στηρίζει ἑκατοντάδε̋ ἐµπερίστατων καί ἄνεργων οἰκογενειῶν τῆ̋ Μητροπολιτικῆ̋
µα̋ περιφερεία̋.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin