Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

19 θέματα για την οικονομική επιτροπή του ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α.


Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Ο.Ε. 07-04-2017Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 4η συνεδρίαση, τακτική, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στο Δημοτικό Κατάστημα Διστόμου την Παρασκευή 7-4-2017 και ώρα 11.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2017.

2. Διαγραφές οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για επισκευή απρόβλεπτων βλαβών στα οχήματα του Δήμου που θα εκτελεστούν με απ’ ευθείας ανάθεση.

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ΚΤΕΟ οχημάτων και απόδοση κρατήσεων υπέρ ανεξάρτητης αρχής προδικαστικών προσφυγών.

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σχετικά με την σύμβαση «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΣΤΕΙΡΙΟΥ».

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (μετά από αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2017) βάσει της ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β'): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης»

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση οφειλής της πρώην ΚΚΕΑΠΑ Αντίκυρας»

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (μετά από αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2017) για εξόφληση οφειλής της πρώην ΚΚΕΑΠΑ Αντίκυρας

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων 2016 από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ποιοτικό έλεγχο πόσιμου νερού στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια άλατος για αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών συνθηκών.

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αράχοβας (πραγματοποίηση εργασιών στον Σταθμό Ελέγχου ύδρευσης «Κόνισκος» και στον σταθμό «Λεγγερίσος» της Δ.Ε. Αράχοβας).

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υδραυλικών υλικών συντήρησης δικτύων ΔΕ ΑΡΑΧΟΒΑΣ για την λειτουργία του παροχόμετρου που βρίσκεται στις κεντρικές δεξαμενές της Αράχοβας.

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Αράχοβας (πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης του υποβρυχίου συγκροτήματος (μοτέρ – αντλία) στο αντλιοστάσιο ύδρευσης (Φτελιές 3) της Δ.Ε. Αράχοβας).

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αντιμετώπιση προβλήματος αδέσποτων ζώων του Δήμου .

16. Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς στην αγωγή των Κυπριωτάκη Ιωάννη - Ποθητού Διάνα.

17. Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς στην αγωγή του Νταλιάνη Δημήτριου.

18. Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς στην αγωγή της «Λ. ΔΙΑΛΕΜΕΝΟΣ - Ι. ΣΥΡΟΣ Ο.Ε.».

19. Ορισμός μελών Επιτροπής για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιωάννης Γεωργακός

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin