Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Η επίσημη απόφαση για τις δημαιρεσίες του Δήμου Δ.Α.Α.

                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α


Από το πρακτικό της αρίθμ. 3/2017 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-
Αράχωβας-Αντίκυρας,

Αρ. Απόφασης: 31/2017


ΘΕΜΑ: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ


Στο Δίστομο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η του μήνα Μαρτίου του έτους 2017 και
ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την
αρίθμ. 1035 – 1/3/2017 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει
εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Γιαννέλου Ευστάθιου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο,
στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα
Καλλικράτης».Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, παρόντος και του κ. Δημάρχου
Γεωργακού Ιωάννη, ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν 20 μέλη:


Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1) Γιαννέλος Ευστάθιος, (προεδεύων)
2) Βαλαούρας Νικόλαος
3) Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια
4) Ράπτης Ανδρέας
5) Σύρος Ιωάννης
6) Γραντζιώτης Θωμάς
7) Ζήσης Λουκάς
8) Αγγελόπουλος Γεώργιος
9) Οικονόμου Κωνσταντίνος
10) Λαγός Δημήτριος
11) Καστρίτης Ευστάθιος
12) Μπέλλος Θεόδωρος
13) Πατσαντάρας Ιωάννης
14) Κεφάλας Γεώργιος
15) Μίχος Ιωάννης
16) Μπακούρος Δημήτριος
17) Αναστάσιος Παντίσκας
18) Φουντά Κοτρογιάννου Παναγιώτα
19) Γαλάνης Παναγιώτης
20) Ζάκκας Λουκάς(αποχώρησε μετά την
ψηφοφορία για εκλογή Προέδρου Δ.Σ.)


Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία ο προεδρεύων Σύμβουλος κ. Ευστάθιος Γιαννέλος
ανέθεσε στην υπάλληλο του Δήμου κα Θεοδώρα Κατσιάμπα καθήκοντα ειδικού γραμματέα και κάλεσε  το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου  για δυόμιση έτη (6.3.2017 μέχρι 31.8.2019), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο
Αντιπρόεδρος από τη μείζονο παράταξη της μειοψηφίας και ο Γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις
της μειοψηφίας. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν
μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους
Συμβούλους της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να αποσυρθούν προς το αριστερό μέρος της
αίθουσας, ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα,
κάλεσε τα μέλη της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας να αποσυρθούν προς το δεξί μέρος της
αίθουσας και να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των
λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας να αποσυρθούν (στο κέντρο της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.


Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχων παρατάξεων. Εάν κανείς από τους
ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των
δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη
σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων της πλειοψηφίας και
μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των
υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι: υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Ευστάθιος Γιαννέλος, υποψήφιος
Αντιπρόεδρος ο κ. Δημήτριος Μπακούρος και υποψήφιος Γραμματέας ο κ. Παναγιώτης Γαλάνης.
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του
Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος
τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από
τον Πρόεδρο.

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον ειδικό γραμματέα, οκτώ (8)
σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Ευστάθιο Γιαννέλο, τρία (3) λευκά και εννέα (9)
άκυρα. Επειδή ο υποψήφιος πρόεδρος κ. Ευστάθιος Γιαννέλος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία ακολούθησε και δεύτερη ψηφοφορία.

 Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον ειδικό γραμματέα, οκτώ (8) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Ευστάθιο Γιαννέλο, έντεκα (11) λευκά και ένα (1) άκυρο. Επειδή ο υποψήφιος Πρόεδρος κ. Ευστάθιος Γιαννέλος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία ακολούθησε και τρίτη ψηφοφορία.
Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον ειδικό γραμματέα,
οκτώ (8) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Ευστάθιο Γιαννέλο, έντεκα (11) λευκά
και ένα (1) άκυρο.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο 43/30565/6.8.2014 «ΘΕΜΑ: Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση
των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίο 2014- 31η Αυγούστου 2019)» και συγκεκριμένα με την παρ. 2.3. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ορίζονται τα εξής:
«Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για τα αξιώματα που αναδείχθηκαν κατά τη διαδικασία της Α'
φάσης εκλέγονται στην Β' φάση, έστω και εάν οι θετικές ψήφοι είναι λιγότερες από τις
αρνητικές.»
Οπότε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται ο κ. Ευστάθιος Γιαννέλος.
Στο σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λουκάς Ζάκκας αποχώρησε και δεν συμμετείχε στην
ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ακολούθως, μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον ειδικό γραμματέα,
δώδεκα (12) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. Δημήτριο Μπακούρο, που
αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, και επτά
(7) λευκά.


Τέλος, μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον ειδικό γραμματέα, δεκαεπτά
(17) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Γραμματέα κ. Παναγιώτη Γαλάνη, που αποτελούν την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο (2) λευκά.


Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα
Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για δυόμιση έτη ( 6.3.2017 – 31.8.2019 ) Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου ο κ. Ευστάθιος Γιαννέλος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Δημήτριος
Μπακούρος και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Παναγιώτης Γαλάνης.


Η απόφαση πήρε αριθμό 3/31/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
 Βαλαούρας Νικόλαος Τρομπούκη-Βαρσάμη
Χαρίκλεια
Ράπτης Ανδρέας
Σύρος Ιωάννης Γραντζιώτης Θωμάς Ζήσης Λουκάς
Αγγελόπουλος
Γεώργιος
Οικονόμου
Κωνσταντίνος
Λαγός Δημήτριος
Καστρίτης Ευστάθιος Μπέλλος Θεόδωρος Πατσαντάρας
Ιωάννης
Κεφάλας Γεώργιος Μίχος Ιωάννης Μπακούρος
Δημήτριος
Αναστάσιος Παντίσκας Φουντά
Κοτρογιάννου
Παναγιώτα
Γαλάνης
Παναγιώτης
Ζάκκας Λουκάς

Ακριβές Απόσπασμα 7 Μαρτίου 2016

Ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin