Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Αδέσποτα,νέοι προσληφθέντες, νέες θέσεις εργασίας και άλλα θέματα στο Δ.Σ. του Δήμου Δ.Α.Α. στις 27/3/17
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 27η Μαρτίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 9:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:Θέμα 1ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ οικ. έτους 2014 (ισολογισμός χρήσης. προσάρτημα κ.λ.π) {Εισηγητής: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ κ. ΝΙΚΟΥ}


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Γιαννέλος ΕυστάθιοςΣας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 27η Μαρτίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:Θέμα 1ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για δήλωση ανεξαρτητοποίησης συμβούλων {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Δ.Σ.}

Θέμα 2ο: Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}

Θέμα 3ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για το έτος 2017 με κάλυψη της δαπάνης από ΚΑΠ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 4ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2017 {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 5ο: Επιλογή υδρονομέων άρδευσης στη Δ.Ε. Αράχωβας {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ Ν. ΒΡΟΥΛΙΑΣ}

Θέμα 6ο: Μεταφορά προσωπικού ΙΔΑΧ της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης Αντίκυρας στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ Δ. ΛΑΓΟΣ-Ν. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ}

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την αναδοχή οφειλών της υπό εκκαθάριση κοινωφελούς επιχείρησης Αντίκυρας προς τη ΔΟΥ από το Δήμο και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2017 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 8ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 βάσει της ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 9ο: Αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2017 για ΚΤΕΟ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 10ο: Αναμορφώσεις πρ/σμου οικ. έτους 2017 για οικονομική τακτοποίηση της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΣΤΕΙΡΙΟΥ» {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 11ο: Διαγραφές οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ από ΚΑΠ ( Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 13ο: Εξέταση της 12/2017 απόφαση της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. για παραχώρηση Επιτροπών παραλαβής του Δήμου {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Ε.}

Θέμα 14ο: Ορισμός εκπροσώπων για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων της ΠΕΔ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 15ο: Άρση απαλλοτρίωσης ρυμοτομικού σχεδίου στη Δ.Ε. Αράχωβας {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}

Θέμα 16ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για δράσεις σχετικά με τα αδέσποτα ζώα. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}

Θέμα 17ο: Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με το αίτημα για μετονομασία του Δήμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}

Θέμα 18ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


Γιαννέλος Ευστάθιος
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Π Ρ Ο Σκ.κ. 

-Ράπτη Ανδρέα 

-Βαλαούρα Νικόλαο

-Αγγελόπουλο Γεώργιο 

-Λαγό Δημήτριο

-Παντίσκα Αναστάσιο

-Μίχο Ιωάννη Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 3η συνεδρίαση, τακτική, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στο Δημοτικό κατάστημα Διστόμου την Δευτέρα 27-3-2017 και ώρα 11.00΄ μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2014

3. Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2017 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου για δώδεκα μήνες ».

4. Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ -ΕΝΤΥΠΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

5. Έγκριση Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2017»

6. Λήψη αποφάσεων για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2017» (καθορισμός τρόπου διενέργειας, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης)

7. Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έτος 2017 για το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ»

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για επισκευή απρόβλεπτων βλαβών στα οχήματα του Δήμου που θα εκτελεστούν με απ’ ευθείας ανάθεση

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ΚΤΕΟ οχημάτων.

10. Έγκριση της 99/2017 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την σύμβαση «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΣΤΕΙΡΙΟΥ»

11. Αναμόρφωση πρ/σμου οικ. έτους 2017 βάσει της ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β'): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης»

12. Αναμόρφωση πρ/σμου 2017 για εξόφληση οφειλής της πρώην ΚΚΕΑΠΑ Αντίκυρας

13. Διαγραφές οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

14. Διάθεση επιτροπών που ορίστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή στην ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

15. Ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων 2016 από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ιωάννης Γεωργακός

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin