Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Ο Ι. Μίχος νέος αντιπρόεδρος οικονομικής επιτροπής του Δήμου Δ.Α.Α.
ΘΕΜΑ 1ο :

«Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (αρ.74, Ν.3852/2010)».
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:


«Με την 8465/30-12-2016 αίτησή του ο κ. Αθανάσιος Πανουργιάς, Δημοτικός
Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διστόμου -
Αράχοβας - Αντίκυρας, υπέβαλε την παραίτησή του από την θέση του ως Δημοτικός
Σύμβουλος, από όλα τα όργανα όπου συμμετείχε και από την Οικονομική Επιτροπή όπου
ήταν Αντιπρόεδρος. Κατά συνέπεια, πρέπει να εκλεγεί νέος Αντιπρόεδρος.
Στην θέση του, ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται από το Νόμο ότι
αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η κα
Φουντά - Κοτρόγιαννου Παναγιώτα.

Με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα μέλη της οικονομικής
επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με
φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα
ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της επιτροπής».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της
μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα.

Υποψηφιότητα έθεσε μόνο ο κ. Μίχος Ιωάννης (σύμβουλος μειοψηφίας).
Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:
1. Μίχος Ιωάννης (σύμβουλος μειοψηφίας) - έλαβε 6 ψήφους.


Κατά ψήφισε η κα Τρομπούκη.

Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο
Μίχος Ιωάννης

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10
 τις υποψηφιότητες, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας,
 την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Μίχο Ιωάννη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1 / 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin