Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Ο Δήμος Δ.Α.Α. ζητά ηλεκτρολόγο, υδραυλικό , 2 οδηγούς και 1 ακόμα άτομο για την καθαριότητα.

Εγκρίθηκε  ο προγραμματισμός των προσλήψεων του έτους 2017, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ και ΥΕ, κατά ιεραρχία, σε κενές θέσεις του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, συνολικά πέντε
(5) ατόμων, ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής:1. Μία (1) θέση ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας
του Δήμου.
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001:
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1
του Ν. 2817/2000.
2. Μία (1) θέση ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου.
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ή βεβαίωση αναγγελίας (Τεχνίτη
Υδραυλικού) (π.δ. 112/2012)
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή
άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την
απόκτηση της παραπάνω άδειας.
3. Μία (1) θέση ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του
Δήμου.
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001:
-Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων
(α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή
(β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή
πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή
τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή
σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς
ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
-Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
- Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για υποψηφίους οι οποίοι απέκτησαν άδεια
οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά. Όσοι υποψήφιοι
απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την
υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014 την επομένη της οποίας
απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.
- Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη
Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Μία (1) θέση ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ή Γ' ή ΣΤ' ειδικότητας,
1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή άδεια Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας (ΠΔ
108/13) και
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την
άδεια.
5. Μία (1) θέση ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του
Δήμου.
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β' τάξη Δ' ή άδεια χειριστή
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β' ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του
άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, και
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημερδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας χειριστή.
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι η στελέχωση των
προαναφερόμενων υπηρεσιών λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων των τελευταίων ετών, που οδήγησε
στην αποδυνάμωσή τους με αποτέλεσμα να συνάπτει ο Δήμος συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με
εξωτερικούς συνεργάτες που οπωσδήποτε είναι πιο δαπανηρές και πιο χρονοβόρες για το Δήμο και δεν
παράγουν σταθερά αποτελέσματα.
Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα προσδιοριστούν
ειδικότερα από το ΑΣΕΠ και τη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin