Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Με 32 θέματα συνεδριάζει το Δ.Σ. του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ στις 5/12/16


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1.    Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2016
2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
3.    Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης ή απαλλαγής των Δημοτικών Τελών για το οικον. Έτος 2017 σε Ευπαθείς Ομάδες , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.3 του Ν.3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4368/2016
4.    Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98 (δ΄δόση 2016) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας &Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
5.    Αποδοχή ποσού <129.037,50€> των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 20163 (πρώην Σ.Α.Τ.Α) και κατανομή αυτού.
6.    Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος Βασ. Παναγιωτόπουλου ,οικον. Έτους 2017.
7.    Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος “Μπίμειο Επαθλο Αμιλλας” , οικον. Έτους 2017.

8.    Σύνταξη απολογισμών εσόδων-εξόδων του  κληροδοτήματος Βασ. Παναγιωτόπουλου ,για τα οικον. Έτη 1998 έως  2015.
9.    Αποδοχή της υπ αριθμ 19439/06-10-2016(ΑΔΑ:7Γ6Ο465ΦΘΕ-ΘΛ1) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών και Δ/κής Ανασυγκρότησης περί χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.
10.  Αποδοχή της 4253/15-11-2016 (ΑΔΑ:75Π8ΛΗ-ΘΔΠ) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος για ένταξη του έργου: Ανάδειξη ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς” προϋπολογισμού 169.557,00€ στο Ε.Π “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”
11.  Εγκριση της υπ αριθ 104/30-5-2016 μελέτης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
12.  Εγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του “Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού “ και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»
13.  Λήψη απόφασης περί εγκρισης σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ” την αποδοχή των όρων και τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Περιφέρεια Στετρεάς Ελλάδος-ΠΕ Βοιωτίας.
14.  Παραλαβή της υπ΄αριθμ.180/2016 μελέτης με τίτλο : “Εκπόνηση μελέτης κόμβου επι της συμβολής των οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου”.
15.  Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ "
16.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων».
17.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο:”ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
18.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ » . 
19.  Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ”.
20.  Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΫ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ”
21.  Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ”
22.  Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ”
23.  Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου:”ΓΕΩΤΡΗΣΗ,ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ,ΘΟΥΡΙΟΥ,ΑΚΟΝΤΙΟΥ,ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ”
24.  Εγκριση διενέργειας Προμήθειας υδροφρακτών ,ρουλεμάν και λοιπών εξαρτημάτων ρύθμισης νερού καναλιων στην περιοχή της Κρύας.
25.  Εγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2017
26.  Εγκριση διενέργειας προμήθειας ελαστικών για το έτος 2017.
27.  Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.(Επικαιροποίηση Απόφασης του Δ.Σ για ίδρυση Μουσικού σχολείου) (η εισήγηση θα σταλεί ηλεκτρονικά)
28.  Παραχώρηση σχολικών αιθουσών σε συλλόγους
29.  Εγκριση της υπ΄αριθμ. 34/2016 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕ.ΔΗ.Λ περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της οικον. Έτους 2016.
30.  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης&παραλαβής προμηθειών της ΚΕΔΗΛ σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
31. Συμμετοχή  Δήμου Λεβαδέων στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας
32. Χορήγηση άδειας δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Χαμούλια Αθανάσιο του Βασ.
                                        
                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                      

                                                       Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin