Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Τα μόρια που χρειάζονται για να ενταχθούν οι μικροί μαθητές στους παιδικούς του Δήμου Δ.Α.Α.
Καθιερώθηκαν  κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των αιτήσεων για εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς

του Δήμου Δ.Α.Α τα οποία  παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                ΜΟΡΙΑ

1. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Α. Δημότης και κάτοικος του Δήμου                     25

Β. Κάτοικος του Δήμου                                          15

2.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Α. ΄Εως 5.000 ευρ                                                   25

Β. Από 5.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ                      20

Γ. Από 10.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ                     15

Δ. Από 15.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ                    10

Ε. Από 20.001 ευρώ έως 25.000 ευρώ                      5

ΣΤ. Από 25.001 ευρώ και άνω                                   0

3.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α. Μονογονεϊκή (άγαμοι ή διαζευγμένοι ή χηρεία ή διάσταση)          20

Β. Παιδί ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 35%.                       20

Γ. Γονιός ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%.                      30

Δ. Αριθμός ανήλικων τέκνων (μόρια ανά παιδί) 5

4.ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α. ΄Ανεργη μητέρα με δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ                                         20

Β. Εργαζόμενη μητέρα                                                                              15

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin