Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Ιδρύεται «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ»

 


Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την Πρόσκληση με κωδικό
19/27/06/2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1599), καλεί μεταξύ άλλων τους ΟΤΑ α΄ βαθµού της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και
τους Φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται αυτούς (∆ημοτικά ΝΠ∆∆, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και
λοιποί δημοτικοί φορείς) για την υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση Έργου (Πράξης) µε την ονομασία:
«Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου …..», το οποίο πρόκειται να συσταθεί µε βάση το Άρθρου 4 του Νόµου
4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και την ΚΥΑ
υπ.’ αριθµ. ∆23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 µε θέµα: «Καθορισµός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας
των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/Β/2016), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο
του Άξονα Προτεραιότητας 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος».
Η Πράξη αφορά στη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία, από τους δυνητικούς Δικαιούχους, νέας
Κοινωνικής ∆οµής µε την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη.
Στόχος των Κέντρων Κοινότητας είναι να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθµού στην εφαρμογή πολιτικών
κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση
και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην
περιοχή παρέµβασης του «Κέντρου Κοινότητας».
Στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση για την σύσταση και
λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας». Για την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας προβλέπεται -σύμφωνα με την
Θα προσληφθούν και 2 άτομα-ψυχολόγοι
Κατόπιν των παραπάνω το Δ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ :
1. Tην υποβολή Πρότασης από τον Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ για επιχορήγηση έργου
(Πράξης) με την ονομασία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και της Πρόσκλησης 19-27/06/2016 (Α/Α
ΟΠΣ: 1599)
2. Την έγκριση απασχόλησης των ατόμων που προβλέπονται με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες της
Πρόσκλησης 19-27/06/2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1599), με βάση την απόφαση ένταξης της προτεινόμενης
«Πράξης»,
3. Την έγκριση των προτύπων που τεκμηριώνουν την ικανότητα του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ -
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ως προς τη σωστή εφαρμογή των όρων της πρόσκλησης και των παραρτημάτων αυτής
(οδηγός της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.),
4. Την έγκριση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), καθώς και του αντίστοιχου Σχεδίου
της «Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα», όπως προβλέπεται από την Πρόσκληση (ΑΥΙΜ), καθώς
και όλα τα προβλεπόμενα Συνοδευτικά Έγγραφα και Έντυπα,
5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την συγκρότηση «Ομάδας Έργου» καθώς και για την υπογραφή και
υποβολή της πρότασης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, εντύπου κ.λπ.

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin