Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων ΙΔΟΧ σε ΟΤΑ .


Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το Α.Π. οικ.44835/21-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου, µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 72 του ν.4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο ……… και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄), οι ανανεώσεις ή παρατάσεις των συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς ή ερευνητικών προγραµµάτων ή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συµβάσεις µε διεθνείς οργανισµούς, εξαιρέθηκαν από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, και πραγµατοποιούνται πλέον µε απόφαση των αρµοδίων για την πρόσληψη οργάνων, µε τη λήξη των προηγούµενων συµβάσεων.

Με τον τρόπο αυτό επετεύχθη η άµεση ανανέωση/παράταση των συµβάσεων, η οποία είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραµµάτων και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στους ωφελούµενους από ήδη καταρτισµένο και έµπειρο προσωπικό, αλλά και την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα αποσυµφορήθηκε σηµαντικά και η Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, µε τη διάταξη να αφορά τόσο τους ΟΤΑ (Δήµοι, Δηµοτικά Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, Δηµοτικά Ιδρύµατα, Σύνδεσµοι ΟΤΑ, Περιφέρειες), όσο και τα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης (επιχειρήσεις) που υλοποιούν τέτοιου είδους προγράµµατα.

Με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α΄) σηµειώνονται περαιτέρω οι εξής αλλαγέςστη διαδικασία των ανανεώσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»:

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 68, άρνηση ανανέωσης σύµβασης απασχολουµένου γίνεται εφεξής µόνο µε την επίκληση σπουδαίου λόγου κατά την κείµενη νοµοθεσία. Συνεπώς, εκ του νόµου θεωρείται κανόνας η ανανέωση του συνόλου των σχετικών συµβάσεων, άνευ ετέρου, ενώ µόνο κατ’ εξαίρεση, για σπουδαίο λόγο και µε ειδική διαδικασία επιτρέπεται η µη ανανέωσή τους. Έτσι, ενώ για την ανανέωση όλων των συµβάσεων απαιτείται απόφαση µόνο του αρµοδίου µονοµελούς οργάνου, στην περίπτωση µη ανανέωσης των συµβάσεων ακολουθείται η εξής διαδικασία: Εάν το πρόγραµµα υλοποιείται από το Δήµο, η απόφαση περί µη ανανέωσης λαµβάνεται από το οικείο Δηµοτικό Συµβούλιο µε συγκεκριµένη και ρητώς αναγραφόµενη αιτιολογία. Εάν το πρόγραµµα υλοποιείται από ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, την ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση λαµβάνει το Διοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου, η οποία εγκρίνεται εν συνεχεία από το οικείο Δηµοτικό Συµβούλιο.

Με την παρ.3 ο νοµοθέτης λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι, το εν λόγω πρόγραµµα βρίσκεται σε µεταβατική φάση, καθώς έχει µεταβληθεί η διαδικασία ένταξης ωφελουµένων, και παρέχει στους φορείς, ΟΤΑ και ΝΠΙ∆ αυτών, το απαραίτητο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να καθορίσουν επακριβώς τις ανάγκες τους σε προσωπικό, σύµφωνα µε τα εξυπηρετούµενα βρέφη, νήπια κ.λπ. Ειδικότερα, ακόµα και αν οι ανανεώσεις/παρατάσεις των συµβάσεων των εργαζοµένων δεν πραγµατοποιήθηκαν εντός της ταχθείσας προθεσµίας, σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου των εργαζοµένων στο πλαίσιο των προγραµµάτων απέχει λιγότερες από τριάντα εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανανέωσης και έναρξης των νέων συµβάσεων, δεν εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από την κείµενη εργατική νοµοθεσία κυρώσεις (π.χ. για τη µη εγγραφή στο Πρόγραµµα ΕΡΓΑΝΗ ή τη µη εγγραφή στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆). Στην περίπτωση αυτή, όλες οι συνέπειες της ανανέωσης των ως άνω συµβάσεων επέρχονται αναδροµικά από την εποµένη της λήξης των προηγούµενων.

Υπενθυµίζεται ότι, οι φορείς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ.2 της ΠΥΣ 33/2006, υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ενηµερώνουν για κάθε πραγµατοποιούµενη ανανέωση/παράταση τα µέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, αλλά και τη ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του ακριβούς αριθµού των απασχολουµένων.

Επίσης, οι ΟΤΑ υποχρεούνται στη δηµοσίευση των ανανεώσεων/παρατάσεων των συµβάσεων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ.9 του ν.4038/2012, µε έναρξη όµως ισχύος των ανανεώσεων/παρατάσεων, τη λήξη των προηγούµενων συµβάσεων, και όχι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης (άρθρο 9 του ν.4350/2015). Τα ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ δεν υποχρεούνται σε δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Για τα ανωτέρω, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. καλεί τους ασκούντες καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένων Διοικήσεωννα ενημερώσουν, άμεσα, τους φορείς χωρικής τους αρµοδιότητας που υλοποιούν τα εν λόγω προγράµµατα, ώστε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό των ενεργειών τους, σε σχέση µε το προσωπικό (ακόµα και αν έχουν προχωρήσει σε λύση των συµβάσεων, εν αγνοία του νέου πλαισίου και ιδίως της παρ.3 του άρθρου 68).

http://www.epoli.gr/parateinontai-symbaseis-ergazomenwn-idox-a-86089.html#.V9os8oaLVFE.facebook

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin