Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Εμπλουτίζεται το αρχαιολογικό μουσείο ΔΙΣΤΟΜΟΥ

                   

Απόφαση απευθείας ανάθεσης για τον γραφιστικό σχεδιασµό και εκτύπωση επιτοιχίων για τη βελτίωση της µόνιµης έκθεσης της Αρχαιολογικής Συλλογής ∆ιστόµου.


 Εγκρίθηκε  η απευθείας ανάθεση σε εταιρεία  για τον πλήρη γραφιστικό σχεδιασµό και εκτύπωση δέκα επιτοιχίων για τη βελτίωση της µόνιµης έκθεσης της Αρχαιολογικής Συλλογής ∆ιστόµου.

 Οι όροι θα καθοριστούν στη σχετική Σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ της ΕΦΑ Βοιωτίας και του Αναδόχου.


 Η Προϊσταµένη της Εφορείας Αλεξάνδρα Χαραµή

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin