Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την παραχώρηση,
του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής
σχέσης, έναντι ανταλλάγματος,


Παραχώρηση έκτασης 250,00 τ.μ., ( Α-Β-25-Γ-Δ-Ε-Α) με δημοπρασία-πλειοδοτικό
διαγωνισμό, στην παραλία Αγίου Μηνά ( ιδιότητα χώρου αιγιαλός) με
συντεταγμένες:

Κορ Τετμημένη (Χ) Τεταγμένη (Ψ)
Α 3365.96 13992.79
Β 3369.67 13994.29
25 3386.50 13958.00
Γ 3393.84 13936.75
Δ 3390.18 13935.24
Ε 3382.79 13956.50
και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Το μίσθιο εκμισθώνεται με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους
λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, σετ
ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου -
αυτοκινούμενου ή μη- αναψυκτηρίου).
Η δημοπρασία είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα διεξαχθεί την 6
η του μηνός
Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 12:00π.μ. στην Δημοτική Ενότητα
Δεσφίνας και στον χώρο του δημοτικού καταστήματος Δεσφίνας (Δημαρχείο) ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής. Εάν η δημοπρασία αποβεί άγονη την πρώτη φορά, θα επαναληφθεί στις
13 Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 12:00π.μ. στην Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας
στο δημοτικό κατάστημα Δεσφίνας (Δημαρχείο) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται:
Α) για το χώρο 225 τ.μ για τοποθέτηση σετ ομπρελών-ξαπλώστρων 4,00 €/τ.μ.
Β) για το χώρο 10 για άσκηση δραστηριοτήτων θαλασσίων μέσων αναψυχής 90,00 €.
Γ) για τον χώρο τοποθέτησης καντίνας έως 15 τ.μ 300,00 €.
Η συγκεκριμένη έκταση θα εκμισθωθεί μέχρι 30/04/2017.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσό που θα είναι ίσο με δέκα τοις
εκατό (10%) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης
υπολογιζόμενου και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου Γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας
στην Ελλάδα , συντεταγμένη σύμφωνα με τον ισχύοντα τύπο για το δημόσιο.
Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,του
Ν.3852/2010 και τους όρους της υπ’ αριθμ. 19/192/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δελφών.
Περισσότερες πληροφορίες και οι πλήρεις όροι της διακήρυξης, όπως καθορίζονται με την
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών παρέχονται στους ενδιαφερόμενους
από την Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας του Δήμου Δελφών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο Τηλ.22653 51400, fax 22650 51456, κα Κουβέλη Δήμητρα.


 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
 ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin