Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Πρόσληψη 5 ατόμων από τον ΔΗΜΟ Δ.Α.Α.

Ο ΔΗΜΟΣ Δ.Α.Α., ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι πέντε (5) ηµεροµίσθια
κατ΄ατοµο για τον µήνα ΙΟΥΝΙΟ 2016 , συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων, προκειµένου
να απασχοληθούν σε πρόσκαιρες ή εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες οι οποίες θα
διαπιστώνονται κάθε φορά µε την απόφαση του αρµοδίου  οργάνου.


 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν το 18ο
 έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν υπερβεί το
65ο
έτος της ηλικίας τους.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
-Αίτηση.( Να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ)
-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους
µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους ου ν. 3584/2007.
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου
(∆/νση: 10ης Ιουνίου 28, ∆ΙΣΤΟΜΟ 32005) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδια για
την παραλαβή είναι η κ. Καρβούνη Μορφία (τηλ: 2267350105).
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία
τριών (3) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του
∆ήµου (ήτοι µέχρι και την 2-06-2016) .

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin