Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

ΠΡΟΚΥΡΗΧΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ


Ανοικτό  Δημόσιο  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση «ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό) προϋπολογισθείσας δαπάνης :
147.600,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% , για το χρονικό διάστημα  ενός χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr 

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin