Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ. ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 15/4/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ σε έκτακτη συνεδρίασή του εξέτασε την πρόταση που κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για τη θεσμοθέτηση μεταβατικού - ενός έτους - συστήματος πρόσληψης αναπληρωτών. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ εκτίμησε ότι: 

 Η πρόταση του Υπουργείου βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με την πρόταση της Ομοσπονδίας. 

 Η πρόταση, όχι μόνο δεν καταργεί το νόμο 3848/10, αλλά τον ενεργοποιεί προς το χειρότερο.  

Με τη μη κατάθεση πρότασης για σύστημα μονίμων διορισμών επιβεβαιώνεται η εκτίμησή μας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει διορισμούς για μία ακόμα χρονιά.

  Θα περιοριστεί δραστικά ο αριθμός αναπληρωτών και ωρομισθίων , λόγω της εμπροσθοβαρούς αξιοποίησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. 

 Θα ανατραπούν προς το χειρότερο οι εργασιακές σχέσεις των μονίμων συναδέλφων.  

Τα δημόσια σχολεία δεν θα ξεκινήσουν ομαλά τη λειτουργία τους την επόμενη σχολική χρονιά. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ απαιτεί: 
 Μαζικούς διορισμούς για να καλυφθούν όλα τα πραγματικά κενά. 
Κατάργηση του Ν. 3848/10 και νέο σύστημα προσλήψεων σύμφωνα με τη θέση της Ομοσπονδίας με το οποίο οι συνάδελφοι που επί χρόνια υπηρετούν το δημόσιο σχολείο, πρέπει να τύχουν ανάλογης μεταχείρισης. 
 Κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει. Αντιδρώντας στην πολιτική που διαλύει το δημόσιο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς αποφασίσαμε: 
 Πραγματοποίηση έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των ΕΛΜΕ την επόμενη εβδομάδα (12-13/4/16), ώστε να ενημερωθεί ο κλάδος.  
Περιοδείες των μελών των ΔΣ των ΕΛΜΕ για ενημέρωση των συναδέλφων. 

Πανελλαδική κινητοποίηση - συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αποκλεισμό του Υπουργείου Παιδείας την Παρασκευή 15 Απριλίου, στις 11.30 π.μ.  
Κήρυξη από το ΔΣ της ΟΛΜΕ 3ωρης στάσης εργασίας για τις 3 πρώτες ώρες του πρωινού κύκλου (8.00-11.00). Καλούμε τα ΔΣ των ΕΛΜΕ να προκηρύξουν συμπληρωματική 3ωρη στάση εργασίας για τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου. Επίσης το ΔΣ της ΟΛΜΕ κηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας (19.00-22.00) για τα εσπερινά σχολεία. 
Οι ΕΛΜΕ να οργανώσουν την μετακίνηση των συναδέλφων στο Υπουργείο Παιδείας. Η Ομοσπονδία θα εξαντλήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της (κινηματικά και νομικά για την υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων της. Παλεύουμε για: 

 Ανατροπή των πολιτικών Κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ που διαλύουν το δημόσιο σχολείο. 

 Αύξηση των δαπανών για την παιδεία.  

Μαζικούς διορισμούς. 

 Κατάργηση της ελαστικής εργασίας. 

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ

======================================================
Ε.Λ.Μ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΈκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα:

τη θέση της ΟΛΜΕ σχετική με την πρόταση που κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για τη θεσμοθέτηση μεταβατικού –ενός έτους-συστήματος πρόσληψης αναπληρωτών

την Τετάρτη 13.04.2016 και ώρα 5.00μμ


στο 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

=================================================


Άρθρο…..
Κάλυψη λειτουργικών αναγκών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
         ρύθμιση θεμάτων μόνιμων εκπαιδευτικών

 
       1.    Μετά το άρθρο 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 9Α ως ακολούθως:  

«Άρθρο 9Α
Πρόσληψη αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
      
      1. Για το σχολικό έτος 2016-2017 οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους,  καλύπτονται  με πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από τον αξιολογικό Πίνακα Α΄ (Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης) και τον αξιολογικό Πίνακα Β΄ (Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΑΕ), κατά τον τρόπο που ορίζεται στις επόμενες παραγράφους.
     2. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) εκδίδει Προκήρυξη για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κατά κλάδο και ειδικότητα, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
       Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9, με την επιφύλαξη της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος για το ΕΕΠ και το ΕΒΠ.
       Οι υποψήφιοι για πρόσληψη εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση , με τον τρόπο που θα ορισθεί στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. Οι ανωτέρω αιτήσεις υποβάλλονται άπαξ και είναι αμετάκλητες.
     3. Ο Πίνακας Α΄ (Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης) καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
        α) Ακαδημαϊκά κριτήρια .
 Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μία (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
       β) Επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π.      
    Η επιτυχία κατά τον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. μοριοδοτείται με ένα (1) μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα που συγκέντρωσε ο υποψήφιος πάνω από τη βαθμολογική βάση. Η επιτυχία κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. μοριοδοτείται με μισό (0.5) μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα που συγκέντρωσε ο υποψήφιος πάνω από τη βαθμολογική βάση.
      Όσοι υπάγονται σε περισσότερες των ανωτέρω περιπτώσεων λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.
     γ) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία
- Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα
Το ανώτατο όριο μονάδων από προϋπηρεσία κατά τα ανωτέρω είναι 16,80 μονάδες
Για τον υπολογισμό των ανωτέρω μονάδων λαμβάνεται υπ’ όψιν η πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή. Συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπ’όψιν η προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (Α΄ 152), όπως ισχύει, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.3194/2003 (Α΄ 138) όπως ισχύει, καθώς και της παρ.4 του άρθρου 41 του ν.3762/2009 όπως ισχύει.
     δ) Κοινωνικά κριτήρια
Τα κοινωνικά κριτήρια καθώς και η μοριοδότησή τους είναι τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 52 του ν.4115/2013 (Α΄24). Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμης αναπηρίας του υποψήφιου εκπαιδευτικού κατά ποσοστό 67% και άνω, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι ικανός για την άσκηση εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η αναπηρία του δεν πρέπει να οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.
     4. Ο Πίνακας Β΄ (Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) περιλαμβάνει τρεις υποπίνακες (Β1, Β2 και Β3), οι οποίοι καταρτίζονται ως ακολούθως:
       Α. Υποπίνακας Β1 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δασκάλων ΕΑΕ).  Στον υποπίνακα Β1 εντάσσονται οι  εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δασκάλων ΕΑΕ. Η κατάταξη των εκπαιδευτικών ΕΑΕ στον υποπίνακα Β1 γίνεται ως ακολούθως:
      Στον πίνακα προτάσσονται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 61 και ΠΕ 71, αντίστοιχα . Η κατάταξη των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου (ΠΕ 61 και ΠΕ 71) γίνεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων, ως εξής:
      αα) Ακαδημαϊκά κριτήρια
  Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μία (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
      ββ) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία άνω του ενός διδακτικού έτους (δέκα διδακτικών μηνών) σε δομές ΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
- Η προϋπηρεσία από 10 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα
Το ανώτατο όριο μονάδων από προϋπηρεσία κατά τα ανωτέρω είναι 16,80 μονάδες
      γγ) Κοινωνικά κριτήρια.
Τα κοινωνικά κριτήρια καθώς και η μοριοδότησή τους είναι τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 52 του ν.4115/2013 (Α΄24). Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμης αναπηρίας του υποψήφιου εκπαιδευτικού κατά ποσοστό 67% και άνω, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι ικανός για την άσκηση εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η αναπηρία του δεν πρέπει να οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.
      
      Στον υποπίνακα Β1 ακολουθεί η κατάταξη  των λοιπών Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δασκάλων ΕΑΕ, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας δυνάμει των ακόλουθων κριτηρίων, αθροιστικώς  μοριοδοτούμενων ως εξής:
      
αα) Ακαδημαϊκά κριτήρια
   -Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, έξι (6) μονάδες.
  -Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, τέσσερις (4) μονάδες.
 Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος.
-Τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της
αλλοδαπής, τρεις (3) μονάδες.
-Σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην
ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2010, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, μισή (0,5) μονάδα
-Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
       ββ)  Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία άνω του ενός διδακτικού έτους (δέκα διδακτικών μηνών) σε δομές ΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
- Η προϋπηρεσία από 10 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα
 - Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα
- Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα
Το ανώτατο όριο μονάδων από προϋπηρεσία κατά τα ανωτέρω είναι 16,80 μονάδες
      γγ) Κοινωνικά κριτήρια Τα κοινωνικά κριτήρια καθώς και η μοριοδότησή τους είναι τα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε συνδυασμό με το άρθρο 52 του ν.4115/2013 (Α΄24). Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμης αναπηρίας του υποψήφιου εκπαιδευτικού κατά ποσοστό 67% και άνω, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι ικανός για την άσκηση εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η αναπηρία του δεν πρέπει να οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.

      Β. Υποπίνακας Β2 (Λοιπών Εκπαιδευτικών ΕΑΕ).  Στον υποπίνακα Β2 εντάσσονται οι  λοιποί εκπαιδευτικοί ΕΑΕ και συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί  του κλάδου ΠΕ 11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50». Η κατάταξη των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με βάση τα κριτήρια και τη μοριοδότησή τους, που προβλέπονται για τη κατάταξη στον υποπίνακα Β1 των λοιπών Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δασκάλων ΕΑΕ, με τη διαφοροποίηση ότι μοριοδοτούνται τα διδακτορικά διπλώματα και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών των υποψηφίων που αποτελούν ειδικά προσόντα ένταξης στους ανωτέρω κλάδους.

      Γ. Στον υποπίνακα Β3 (ΕΕΠ και ΕΒΠ) εντάσσεται το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις κριτήρια ένταξης καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις αναφορικά με την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για το προσωπικό αυτό. Η κατάταξη του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου γίνεται ως εξής:
      Για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Η κατάταξη του ΕΕΠ γίνεται με βάση τα οριζόμενα στην περίπτωση Α΄ της παρούσας παραγράφου κριτήρια για την κατάταξη των λοιπών εκπαιδευτικών ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη διαφοροποίηση ότι μοριοδοτούνται οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα των υποψηφίων στην ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης  ή στην ΕΑΕ.

  Για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
Η κατάταξη του ΕΒΠ γίνεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων,:
   αα) Ακαδημαϊκά κριτήρια: Βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Ε.  ή Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15), ενώ για το πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δώδεκα (12).

  ββ) Προϋπηρεσία: Προϋπηρεσία στον Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή στον Ιδιωτικό Τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με αντικείμενο τα άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών μισή (0,50) μονάδα για κάθε εξάμηνο και μέχρι τρεις (3) μονάδες. Προϋπηρεσία των υποψηφίων, η οποία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε εταιρείες ή με εμπορική ιδιότητα κατά την έννοια των άρθρων 32 και 31, παράγραφος 3 του ν. 3528/2007 δεν μοριοδοτείται. Η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε θέση αναπληρωτή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στον ίδιο κλάδο της προς πλήρωση θέσης υπολογίζεται στο σύνολό της και μοριοδοτείται με 0,20 μονάδες για κάθε μήνα. Προϋπηρεσία μεγαλύτερη ή ίση των δεκαπέντε (15) ημερών στρογγυλοποιείται σε μήνα.
Προϋπηρεσία μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών δεν υπολογίζεται.

   γγ) Κοινωνικά κριτήρια:
Τα κοινωνικά κριτήρια καθώς και η μοριοδότησή τους είναι  τα προβλεπόμενα ανωτέρω για την κατάταξη των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων.
     
         Για την κατάρτιση των πινάκων Β2 και Β3, οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, το ΕΕΠ και το ΕΒΠ, οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ), τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, κατά προτεραιότητα, σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών. H πιστοποίηση εξειδίκευσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) γίνεται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) και στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ) από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).


     5. Ύστερα από τον έλεγχο των τυπικών προσόντων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες  Α΄ και Β΄, οι οποίοι  αναρτώνται στις ιστοσελίδες  του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
      Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης Α΄ και Β΄ ελέγχονται από τα αρμόδια τμήματα του Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από ένσταση, η οποία ασκείται σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από την επομένη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. οι σχετικοί τελικοί αξιολογικοί  πίνακες κατάταξης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
    
      6. Η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών δύναται να διενεργηθεί, δυνάμει της παραγράφου 18 του άρθρου 18 του ν.2190/1994 (Α΄28) αναλογικώς εφαρμοζόμενη, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες Α΄ και Β΄ και σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
    
    7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορισθεί κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».
    
    2. α) Οι παράγραφοι 1,2,3,4, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) καταργούνται.
         β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του ν.3699/2008 καταργείται.
         γ) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.3699/2008 καταργείται.
         δ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1.1 του άρθρου 20 του ν.3699/2008, το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1.2 του άρθρου 20 του ν.3699/2008, το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1.3 του άρθρου 20 του ν.3699/2008,  το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1.4 του άρθρου 20 του ν.3699/2008, το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2.2  του άρθρου 20 του ν.3699/2008 καθώς και το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν.3699/2008 καταργούνται. 

     3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η ισχύς των πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών που καταρτίσθηκαν  από το Α.Σ.Ε.Π. δυνάμει του τελευταίου διενεργηθέντος διαγωνισμού έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύουν.

   ============================================================


Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin