Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Δεκαμελής η ∆ιοικούσα Επιτροπή Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού».Όλα τα ονόματα.


Έπειτα από την ανάδειξη-επικαιροποίηση της παραχώρησης του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού στην Κοινωφελή εταιρεία του Δήμου Δ.Α.Α. με απόφαση Δημάρχου συστάθηκε  η οµάδα Εργασίας - ∆ιοίκησης Έργου, η οποία θα "τρέξει" όλα τα θέματα  και η οποία αποτελείται  από τα παρακάτω
µέλη :1. Βασιλική Καστρίτη, Πρόεδρος Τοπικού Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιστόµου.
2. Αθανάσιος Πανουργιάς, πρώην ∆ήµαρχος ∆ιστόµου και µέλος ∆.Σ. της
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουρισµού και Πολιτισµού ∆ιστόµου
Αράχωβας Αντίκυρας.
3. Λουκάς ∆ηµάκας, ∆ηµοσιογράφος.
4. Αµαλία Παπαϊωάννου, Εκπαιδευτικός.
5. Μίλτος Σφουντούρης, Νοµικός.
6. Βασιλική Καρανάσου, Εκπαιδευτικός.
7. Αγγελική Κώτσου, ∆ηµοτική Υπάλληλος.
8. Φρόσω ∆ούρη, Εκπαιδευτικός.
9. ∆ήµητρα Σταυροπούλου, Εκπαιδευτικός.
10. Χρήστος Παπανικολάου, Εθελοντής λειτουργίας Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού.

Επί τιµή :

1. Αργύρης Σφουντούρης, Συνταξιούχος Καθηγητής Φυσικής - Αστρονοµίας.
2. Ιωάννης Γαµβρίλης, Πρόεδρος ATTICA BANK.
3. Γιώργος Σφουντούρης, πρώην ∆ήµαρχος ∆ιστόµου.
4. Λουκάς Παπαχρήστου, πρώην ∆ήµαρχος ∆ιστόµου.
5. Ιωάννης Πατσαντάρας, πρώην ∆ήµαρχος ∆ιστόµου Αράχωβας Αντίκυρας.


Στις συνεδριάσεις της επιτροπής µπορούν να παρίστανται και να εκφέρουν γνώµη οι
∆ηµοτικοί και οι Τοπικοί Σύµβουλοι του ∆ιστόµου.
Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η οργάνωση και διοίκηση του Μουσείου Θυµάτων
Ναζισµού ∆ιστόµου. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα
και θα αποφασίζει για θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και προβολής του Μουσείου και των
δραστηριοτήτων του.
Η διοικούσα Επιτροπή του Μουσείου θα ενηµερώνει εγγράφως τον ∆ήµαρχο και το ∆.Σ.
της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουρισµού και Πολιτισµού του ∆ήµου ∆ιστόµου
Αράχωβας Αντίκυρας, για τις ενέργειες και αποφάσεις της και θα εισηγείται στην Κοινωφελή
Ελληνική
∆ηµοτική Επιχείρηση τη διάθεση των απαραίτητων οικονοµικών πόρων για την οργάνωση,
τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Μουσείου.
Την ∆ιοικούσα Επιτροπή του Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού ∆ιστόµου θα συνδράµουν
στο έργο της το προσωπικό της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουρισµού και
Πολιτισµού ∆ιστόµου-Αράχωβας-Αντίκυρας, καθώς και οι τοπικές Υπηρεσίες του ∆ήµου.
Οι λεπτοµέρειες για τις αρµοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού ∆ιστόµου θα καθοριστούν από τον
Κανονισµό Λειτουργίας του Μουσείου, ο οποίος θα συνταχθεί από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή
και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού ∆ιστόµου θα προσφέρει τις
υπηρεσίες της αµισθί.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin