Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Tα σκουπίδια των Δελφών και της Αμφίκλειας στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
Με ομόφωνη απόφαση η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. ΑΕ δέχεται τα σκουπίδια των Δελφών και του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειαςστο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 2016 - 2ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. ΑΕ
Αριθμός απόφασης : 7/2016

Περίληψη
Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 294/15365 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης για αποδοχή των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς των Δήμων Δελφών, Αμφίκλειας-Ελάτειας.
Στη Λιβαδειά Βοιωτίας σήμερα την 9-2-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθαν στo γραφείo της Δημάρχου Λεβαδέων, που βρίσκεται επί της οδού Σοφοκλέους 15 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίαση, έπειτα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 47/2016 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, κ. Πούλου Γιώτας, σε κάθε
μέλος του Δ.Σ.:
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 11 μελών ήταν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    1) ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
2) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                    2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ – ΑΛΜΠΑΝΗΣ                                                         ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

3) ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4) ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5) ΚΟΣΜΙΔΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
6) ΓΕΡΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩ
7) ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Παρούσης και της προσκαλούσας προέδρου κ. Πούλου Γιώτας
H κ. πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εισηγήθηκε στα μέλη του Δ.Σ τη συζήτηση και εν συνεχεία τη λήψη απόφασης για το θέμα αναφορικά με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 294/15365 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης για αποδοχή των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς των Δήμων Δελφών, Αμφίκλειας-Ελάτειας.
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος.
Στη συνέχεια η πρόεδρος ανέφερε στα μέλη του Δ.Σ. ότι κατόπιν της ΚΥΑ 54658/4266/2014 (ΦΕΚ Τεύχος Β, 3242/3-12-2014) και του εγγράφου με αριθμ. πρωτ. 294/15365/1-2-2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προς την ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε., αλλά και της με αριθμ. 2059/83899/2015 (ΦΕΚ Τεύχος Β, 1121/12-6-2015) απόφασης του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, θα πρέπει το Δ.Σ. να επανεξετάσει τη θέση του Φορέα (ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.) όσον αφορά στην εφαρμογή της ΚΥΑ 54658/4266/2014 και όσων αυτή προβλέπει και προτείνει στο Δ.Σ. την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ και τη σύναψη συμβάσεων με τους αντίστοιχους Δήμους. Στην εισήγησή της αυτή, η πρόεδρος ανέφερε ότι συνεπικούρησε και το γεγονός ότι με τον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας υποβάλλουμε κοινό διαδημοτικό σχέδιο για τη διαμόρφωση του ΠΕΣΔΑ και επομένως βρισκόμαστε ήδη σε συνεργασία, καθώς και το γεγονός ότι ο Δήμος Δελφών με την υποψηφιότητά του για πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, υποψηφιότητα την οποία υποστηρίζει και ο Δήμος Λεβαδέων, και πάντα στο πλαίσιο της καλής γειτονίας, θα ήταν ορθό να αποφευχθούν προβλήματα αναφορικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων του.
Αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ., η πρόεδρος κάλεσε
τα μέλη να ψηφίσουν.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εφαρμόσει η ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. την ΚΥΑ 54658/4266/2014 (ΦΕΚ Τεύχος Β, 3242/3-12-2014) και όσων αυτή προβλέπει και να συναφθούν προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. και των Δήμων Αμφίκλειας – Ελάτειας και Δελφών, διάρκειας ενός (1) έτους.
Η απόφαση πήρε τον αριθμό 7.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3) ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4) ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5) ΚΟΣΜΙΔΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
6) ΓΕΡΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩ
7) ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 9-2-2016
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. ΑΕ
ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin