Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Ιδού η ευκαιρεία για τα Μουσεία της Αράχωβας και του Διστόμου

ΕΣΠΑ για τη βελτίωση των μουσειακών υποδομών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα”, άξονας προτεραιότητας 6 “προστασία του περιββάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων” που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και αφορά στη δημιουργία, βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών για την προβολή του πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου της Στερεάς υπέγρψε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κ.ωστας Μπακογιάννης.


Σε ποιους απευθύνεται
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Δήμοι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


Περίοδος υποβολής
από 25/2/2016 έως 31/12/2019


Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας


Όροι και προϋποθέσεις
Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει …


Προϋπολογισμός
6.500.000 ευρώ


Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει.. την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, των σχεδίων, των χαρτών κλπ. υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf (διευκρίνιση: τα αρχεία pdf θα πρέπει να είναι πλήρως ευανάγνωστα και να εμπεριέχουν το σύνολο των προβλεπόμενων ημερομηνιών, σφραγίδων και υπογραφών των φυσικών εγγράφων). Προτείνεται, η χωρητικότητα του κάθε συνημμένου αρχείου να είναι η ελάχιστη δυνατή και να μην ξεπερνά τα 10MB. Επιπρόσθετα για τα αρχεία των συνημμένων σχεδίων, ο δικαιούχος μπορεί να τα υποβάλλει και σε μορφή dwg ή dwf, συμπεριλαμβάνοντας και όλα τα συνοδευτικά για το καθένα (π.χ. γραμματοσειρές, XRef αρχεία κλπ.) που διευκολύνει το έργο της αξιολόγησης. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Υψηλάντη 12, Λαμία 35100 τις ώρες 08:00 έως 14:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτησηχρηματοδότησης.


http://www.orafok.gr/articleviews.php?id=13496&fb_action_ids=10204982542034584&fb_action_types=og.likes

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin