Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ


Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβασηεργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Δήμος ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣύστερα από την υπ΄αριθ. 243/2015 απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίθηκε με την αριθ. 2425/238773/24-12-2015 απόφαση του Γ.Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι θαπροσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών των παιδικών σταθμών του Δήμου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:
1 ΠΕ Νηπιαγωγών 2ΜΗΝΗ
Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ηλικία από 19 έως 50 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
-Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους
-Προϋπηρεσία σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης
-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους ου ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου (Δ/νση: 10ης Ιουνίου 28, ΔΙΣΤΟΜΟ 32005) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδια για την παραλαβή είναι η κ. Καρβούνη Μορφία (τηλ: 2267350105).
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία μίας εβδομάδας από την ημερομηνία της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου (ήτοι μέχρι και την 18-1-2016).

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

http://ageliesergasias.gr/1-thesi-ergasias-ston-dimo-distomou-arachovas-antikyras/

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin