Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Προκήρυξη μιας θέσεως για την Οικονομική υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α.

ΘΕΜΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

   
Ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχωβας- Αντίκυρας  έχοντας υπόψη :
     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)  "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"
     Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων"
     Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 –Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Άρθρο πρώτο -  υποπαράγραφος στ.1. "Μειωση συμβουλων, συνεργατων αιρετων Ο.Τ.Α. και αναστολή προσλήψεωνκαι διορισμών στους Ο.Τ.Α"), σύμφωνα με τις οποίες σε Δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως δύο (2) συνίσταται μια (1) θέση, έως τέσσερεις (4) συνιστώνται δύο (2) θέσεις, έως πέντε (5) συνιστώνται τρείς (3) θέσεις, έως έξι (6) συνιστώνται τέσσερεις (4) θέσεις, έως (8) συνιστώνται πέντε (5) θέσεις, έως εννέα (9) συνιστώνται έξι (6) θέσεις, έως δώδεκα (12) συνιστώνται επτά (7) θέσεις ενώ από (13) και άνω συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις.
     Τις διατάξεις του άρθρου 11 του  Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16-6-2011) για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις
     Την υπ’ αριθμόν 55/74802/29.12.2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α. της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ της Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και Δήμων της Χώρας».
     Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου  Δημάρχου με γνώσεις στην οικονομική λειτουργία των ΟΤΑ. 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
     Την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συμβούλου πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής  εκπαίδευσης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην Οικονομική Λειτουργία του Δήμου και καλεί όλους τους  ενδιαφερόμενους που κατέχουν τα κατωτέρω απαιτούμενα προσόντα να υποβάλλουν σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα σχετικά  δικαιολογητικά.
     Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας- Αντίκυρας στην οικονομική λειτουργία του με σκοπό την αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών για την βέλτιστη λειτουργία τους. Για την υλοποίηση των παραπάνω ο/η απασχολούμενος/η στο παρόν έργο, οφείλει να συνεργάζεται σε υποστηρικτικό και συμπληρωματικό επίπεδο με όλους τους υπαλλήλους και εκλεγμένους αντιπροσώπους του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας- Αντίκυρας 

Οι ενδιαφερόμενοι /ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα


            
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ανωτάτης σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο των οικονομικών (απόφοιτο οικονομικής σχολής των Α.Ε.Ι. ή σχολής διοίκησης οικονομίας των ΑΤΕΙ) με εξειδίκευση στην λογιστική.

Γ) Να έχουν επαγγελματική εμπειρία στην οικονομική λειτουργία των ΟΤΑ,
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής :                                                                   
     Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας                                            .        
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
     Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ) Να έχουν αξιόλογη εκπαιδευτική εμπειρία σε θέματα οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ,
Η εκπαιδευτική εμπειρία αποδεικνύεται από την προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα του δημοσίου τομέα (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κ.α.) στην οποία θα αναγράφονται οι θεματολογίες των εκπαιδεύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο ενδιαφερόμενος (οι οποίες θα πρέπει να έχουν συνάφεια με τους Ο.Τ.Α.) και οι ώρες εκπαίδευσης ανά θεματολογία.
Προς τούτο, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως περίληψης της παρούσας απόφασης στον τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη θέση :
- Αίτηση
- Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
- Βιογραφικό σημείωμα
- Τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι
- Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07 και πιο συγκεκριμένα:
     ότι δεν απολύθηκε από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου,
     ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
     ότι δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων λόγω καταδίκης.
     ότι δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
- Aντίγραφο αποδεικτικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή αποδεικτικό νόμιμης απαλλαγής του από αυτές – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ.
     Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο.  Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
     Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στη οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.
Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί.
Κατά τη πράξη πρόσληψης, θα γίνει μνεία σχετικά με την εξασφάλιση πίστωσης για τη μισθοδοσία των εν λόγω θέσεων Ειδικού και Επιστημονικού Συνεργάτη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν  τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά προς τον Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας στην διεύθυνση  10ης Ιουνίου 28, 32005 Δίστομο, στον αρμόδιο  υπάλληλο κ. Μπαντούνα Σταύρο (τηλ. επικοινωνίας 2267350106), κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
     Η σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα, θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, θα αναρτηθεί στο site του Δήμου και στο Διαύγεια.
     Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα στην εφημερίδα «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ». 


                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin