Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

12 θέσεις εργασίας στους Δελφούς
Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και ΔΕ Ειδικευμένων
Εργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των
αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα  03 μηνών.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ                  ΘΕΣΕΩΝ        ΠΕΡΙΟΧΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΤΕ Συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων  τέχνης (Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) (1) Θέση Δελφοί(3 μήνες)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ    ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ   (1) Θέση Δελφοί(3 μήνες)
ΔΕΕργατοτεχνίτες  (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικέςστερεωτικές εργασίες) και
ελλείψει αυτών ΥΕΕιδικευμένοι
εργάτες  (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικέςστερεωτικές οικοδομικές  εργασίες )
(10) θέσεις Δελφοί(3 μήνες)


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα
συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα
πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα
γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Εφορεία Αρχ/των Φωκίδος ΔΕΛΦΟΙ Τ.Κ 33054 υπόψιν κ
Αλτιπαρμάκη Γιώργου (τηλ. επικοινωνίας: 22650 82313 ,82346) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων
ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της
εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr (http://diavgeia.gov.gr)) και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr
(http://www.yppo.gr)) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.
Υποβολή αιτήσεων (από 17/06/2015 έως 23/06/2015)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους,
συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και
στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) «Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην
υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών»

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin