Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

7 επιπλέον θέσεις εργασίας, θα προκηρυχθούν στον Δήμο Δ.Α.Α.


                      Αθήνα, 13 Μαΐου 2015

Θ Ε Μ Α : Έγκριση σύναψης τριών χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων (3514)
συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας για το
έτος 2015.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74/Α΄/21.4.1975) «Περί υπολογισμού και τρόπου
εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού και ρυθμίσεως
συναφών θεμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 2 του
ν. 3584/2007 (143/Α΄/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) με τις οποίες
αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 10 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
5. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α’20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α’21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
7. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 4342/28-4-2015 (ΑΔΑ:666Φ465ΦΘΕ-9ΣΣ) ΚΥΑ «Έγκριση σύναψης
δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο (2.232) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της Χώρας
για το έτος 2015»,
1
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98/Α΄/22.4.2005) σύμφωνα με
το υπ’ αριθμ. 22122/30-5-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
9. Τις εισηγήσεις των ασκούντων καθήκοντα Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων του Κράτους για την έγκριση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2015, για τους ΟΤΑ χωρικής τους
αρμοδιότητας.
10. Τις ανάγκες των ΟΤΑ α΄ βαθμού σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπάνη ποσού τριάντα δύο εκατομμυρίων
εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο (32.954.292€) ευρώ
περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από
ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ΟΤΑ, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.
12. Τις βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2015 κι ότι θα προβλεφθούν ανάλογες
πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2016.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Εγκρίνουμε τη σύναψη τριών χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων (3.514) συμβάσεων
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες,
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:Με βάση την ανωτέρω απόφαση , για τον Δήμο Δ.Α.Α. , θα προκηρυχθούν 7 θέσεις εργασίας.

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin