Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Σχετικά με την στέγαση συλλόγων σε σχολεία
Διαβάζοντας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Λεβαδέων, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο  πάρθηκε απόφαση για στέγαση ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ Συλλόγου σε περιοχή του Δήμου Λεβαδέων.

Άραγε ο Δήμος Δ.Α.Α. δεν ανήκει στην Ελλάδα;
Το συγκεκριμένο κείμενο το αναρτώ για τις αντιρρήσεις που εξέφρασαν κάποιοι για την στέγαση ενός Συλλόγου στην περιοχή μας. Η παρακάτω απόφαση, αναλύει όλο το σκεπτικό καθώς αναφέρει και συγκεκριμένες διατάξεις.
Διαβάζουμε λοιπόν : Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας.
Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
………………………………………………………………………………………………………………..
Εισηγούμενη το 26ο θέμα ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου, εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/νσης των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
σύμφωνα με την οποία:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ ) με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά
πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα που είναι κοινωφελής ή προάγει τα
τοπικά συμφέροντα .
Το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Αννας με την αριθμ. 3/2012 απόφασή του , μετά από
σχετική με αρ. πρωτ. 13119/23.5.2012 αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Αννας « ΤΑ
ΚΟΥΚΟΥΡΑ » , γνωμοδότησε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 83 παρ.4 σε συνδυασμό με
το άρθρο 84 παρ.1 περ. στ του Ν. 3852/2010 , Θετικά για τη δωρεάν παραχώρηση του κτιρίου του
παλαιού δημοτικού σχολείου στο Πολιτιστικό Σύλλογο για (25) έτη για τη δημιουργία Λαογραφικού
Μουσείου , Βιβλιοθήκης και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων κ.λ.π .
Επειδή δεν υπήρξε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων επί του
αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου , ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Αννας
επανερχόμενος στο θέμα και λαμβάνοντας υπόψη τη θετική γνωμοδότηση του τότε Συμβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας αλλά και το πάγιο και εκπεφρασμένο αίτημα του Συλλόγου για τη παραχώρηση
των κτιρίων του παλαιού δημοτικού σχολείου της Αγ. Αννας και του αύλειου χώρου , δηλώνει με το
με αρ. πρωτ. 7255/19.3.2015 έγγραφό του την απόλυτη συμφωνία ως προς τη σχετική
Παραχώρηση.
Επίσης στις διατάξεις της παρ. 4 στοιχείο 24 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι : « ο
καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης λειτουργίας τους είναι πλέον
αρμοδιότητα των Δήμων. » .
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο , λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι η ανωτέρω
σχολική μονάδα έχει παύσει να λειτουργεί να αποφασίσει για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης
των κτιρίων του παλαιού δημοτικού σχολείου Αγ. Αννας και του αύλειου χώρου , στο Πολιτιστικό
Σύλλογο Αγ. Αννας « ΤΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑ » για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου , Βιβλιοθήκης
καθώς και Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις , διαλέξεις , ομιλίες κλπ , με
τους παρακάτω όρους :
1. Δεν επιτρέπεται η παραχώρησης της χρήσης των παραχωρούμενων κτιρίων από το
Πολιτιστικό Σύλλογο σε οποιονδήποτε τρίτο , φυσικό ή νομικό πρόσωπο . Παρόμοια ενέργεια
συνιστά λόγο ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης .
2. Τα παραχωρούμενα κτίρια θα χρησιμοποιηθούν ως στέγη του πολιτιστικού συλλόγου , για τη
δημιουργία λαογραφικού μουσείου , βιβλιοθήκης και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για την
3
άσκηση των καταστατικών δραστηριοτήτων του . Δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων ανταγωνιστικών με αυτές που ασκούνται ήδη στο τοπικό
διαμέρισμα από ιδιώτες – κατοίκους της περιοχής. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μορφής
χρήσης ,χωρίς τη προηγούμενη συναίνεση του Δήμου Λεβαδέων .
3. Ο πολιτιστικός σύλλογος δικαιούται να διαμορφώσει και να διακοσμήσει τα παραχωρούμενα
κτίρια , σύμφωνα με τις ανάγκες , υπό την προϋπόθεση ότι δε θα προβεί σε ουσιώδεις
μεταβολές της μορφής του ακινήτου από τις οποίες μπορεί να θιγεί η στατικότητα και η
αντοχή του κτιρίου .
4. Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκληθεί από τις τροποποιήσεις αυτές και από τη συνήθη
χρήση βαρύνει το πολιτιστικό σύλλογο .
5. Ο πολιτιστικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση των παραχωρούμενων
κτιρίων να μη προκαλεί ζημίες σε αυτά και να επισκευάζει όσες προξενούνται από ενέργεια
των μελών του .
6. Μετά τη λήξη της παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή ή τη διάλυση του
πολιτιστικού συλλόγου , ο πολιτιστικός σύλλογος υποχρεούται να αποχωρήσει από τα
ακίνητα και να τα παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε .
7. Οι δαπάνες ΟΤΕ , ΔΕΗ ,ύδρευσης και αποχέτευσης βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη
σύλλογο . Η μη έγκαιρη πληρωμή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της απόφασης
παραχώρησης .
8. Ο σύλλογος υποχρεούται να παραδίδει στο Δήμο τα κτίρια του παλαιού δημοτικού σχολείου
και τον αύλειο χώρο για τη πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου .
9. Ο σύλλογος υποχρεούται να παραδίδει στο Δήμο το κτίριο του Παλιού δημοτικού σχολείου ,
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τις εκλογές για τη διεξαγωγή αυτών , κατάλληλα
διαμορφωμένο .
10. Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Αννας δικαιούται να έχει πρόσβαση στα κτίρια ,
να ελέγχει την ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης και να προβαίνει σε μερική χρήση των
χώρων των κτιρίων του παλαιού δημοτικού σχολείου , για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας
, χωρίς να εμποδίζεται η χρήση τους από τον εν λόγω σύλλογο .
11. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παραχώρησης μπορεί να γίνει μόνο με νέα
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .
12. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω και όσα προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία , το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει την παραχώρηση .
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και κατόπιν η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του
Ν.3852/10, την υπ΄άριθμ. 3/2012 απόφαση της Τ.Κ. Αγ. Άννας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των κτιρίων του παλαιού
δημοτικού σχολείου Αγ. Αννας και του αύλειου χώρου , στο Πολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Αννας « ΤΑ
ΚΟΥΚΟΥΡΑ » για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου , Βιβλιοθήκης καθώς και Αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις , διαλέξεις , ομιλίες κλπ , με τους παρακάτω
όρους:
1. Δεν επιτρέπεται η παραχώρησης της χρήσης των παραχωρούμενων κτιρίων από το
Πολιτιστικό Σύλλογο σε οποιονδήποτε τρίτο , φυσικό ή νομικό πρόσωπο . Παρόμοια ενέργεια
συνιστά λόγο ανάκλησης της απόφασης παραχώρησης .
2. Τα παραχωρούμενα κτίρια θα χρησιμοποιηθούν ως στέγη του πολιτιστικού συλλόγου , για τη
δημιουργία λαογραφικού μουσείου , βιβλιοθήκης και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για την
άσκηση των καταστατικών δραστηριοτήτων του . Δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων ανταγωνιστικών με αυτές που ασκούνται ήδη στο τοπικό
διαμέρισμα από ιδιώτες – κατοίκους της περιοχής. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μορφής
χρήσης ,χωρίς τη προηγούμενη συναίνεση του Δήμου Λεβαδέων .
4
3. Ο πολιτιστικός σύλλογος δικαιούται να διαμορφώσει και να διακοσμήσει τα παραχωρούμενα
κτίρια , σύμφωνα με τις ανάγκες , υπό την προϋπόθεση ότι δε θα προβεί σε ουσιώδεις
μεταβολές της μορφής του ακινήτου από τις οποίες μπορεί να θιγεί η στατικότητα και η
αντοχή του κτιρίου .
4. Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκληθεί από τις τροποποιήσεις αυτές και από τη συνήθη
χρήση βαρύνει το πολιτιστικό σύλλογο .
5. Ο πολιτιστικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση των παραχωρούμενων
κτιρίων να μη προκαλεί ζημίες σε αυτά και να επισκευάζει όσες προξενούνται από ενέργεια
των μελών του .
6. Μετά τη λήξη της παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή ή τη διάλυση του
πολιτιστικού συλλόγου , ο πολιτιστικός σύλλογος υποχρεούται να αποχωρήσει από τα
ακίνητα και να τα παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε .
7. Οι δαπάνες ΟΤΕ , ΔΕΗ ,ύδρευσης και αποχέτευσης βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη
σύλλογο . Η μη έγκαιρη πληρωμή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της απόφασης
παραχώρησης .
8. Ο σύλλογος υποχρεούται να παραδίδει στο Δήμο τα κτίρια του παλαιού δημοτικού σχολείου
και τον αύλειο χώρο για τη πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου .
9. Ο σύλλογος υποχρεούται να παραδίδει στο Δήμο το κτίριο του Παλιού δημοτικού σχολείου ,
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τις εκλογές για τη διεξαγωγή αυτών , κατάλληλα
διαμορφωμένο .
10. Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Αννας δικαιούται να έχει πρόσβαση στα κτίρια ,
να ελέγχει την ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης και να προβαίνει σε μερική χρήση των
χώρων των κτιρίων του παλαιού δημοτικού σχολείου , για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας
, χωρίς να εμποδίζεται η χρήση τους από τον εν λόγω σύλλογο .
11. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παραχώρησης μπορεί να γίνει μόνο με νέα
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .
12. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω και όσα προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία , το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει την παραχώρηση .

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin