Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Σε Αράχωβα, Λιβαδειά και Θήβα οι 3 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ


3 θέσεις εργασίας στη Βοιωτία με προσλήψεις από τα ΕΛΤΑΤα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων (2 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (μερικής απασχόλησης), καθώς και 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Διανομέων ( μερικής απασχόλησης) χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την καλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχ. Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νομό Βοιωτίας και συγκεκριμένα των εξης, ανα υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικα και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παραρτημα ανακοινώσεων Συμβασεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολη αιτησεων συμμετοχης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν:
α) είτε ταχυδρομικα με συστημένη επιστολη, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. -Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας – Στερεας Ελλαδος, Τομέα Πόρων & Υποστηριξης, Τμημα Ανθρώπινου Δυναμικού, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 28 /2015, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381).
β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε μια από τις παρακάτω Μονάδες Ταχ. έργου:

1. Κεντρικό Κατάστημα Θηβών, Π. Δράκου 17, Τ.Κ. 322 00 ΘΗΒΑ, Τηλ. 22620-22235 Υπεύθυνος: κ. Μπελιάς Δημήτριος.
2. Κεντρικό Κατάστημα Λιβαδειάς, Παπασπύρου 8, Τ.Κ. 321 01 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τηλ. 22610-26616.
Υπέυθυνος: κ. Κουτσούμπας Ανδρέας.
3. Κατάστημα Αράχωβας, Πλατ. Ξενία, Τ.Κ. 320 04 ΑΡΑΧΩΒΑ Τηλ. 22670-31253. Υπεύθυνη: κ. Στιβακτά Ευθυμία.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολης των αιτησεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακα) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφ. Δ/νση Θεσσαλίας -Στερεας Ελλαδος, στα Κατασπηματα της υπηρεσίας μας στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχη: Η προθεσμία υποβολης των αιτησεων είναι ενιαία για όλες τις κατα τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης η αναρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα, που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: εδώ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

http://permisospress.blogspot.gr/2015/03/3.html

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin